Nowe przepisy są odpowiedzią na zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Zarzuca ona Polsce, że nadmiernie ogranicza udział ekologów w postępowaniach sądowych dotyczących decyzji wydanych na podstawie specustaw. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, który we wtorek przyjął rząd.

Nowe przepisy rozszerzają uprawnienia m.in. organizacji ekologicznych dotyczące decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych, tj. inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Na etapie postępowania odwoławczego będą mogły np. złożyć skargę do sądu.

Etap: trafi do Sejmu