W tym właśnie kierunku idą przygotowane przez MPiPS założenia ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. W opinii projektodawców dział „sprawy rodziny" nie obejmuje zadań, jakie powinny być wykonywane w ramach polityki rodzinnej państwa.

Nowy dział „rodzina" ma obejmować sprawy uwarunkowań demograficznych, opieki nad dzieckiem do lat trzech, ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, rozwoju systemu opieki zastępczej, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w realizacji praw rodzin oraz współpracy międzynarodowej.

W dziale „zabezpieczenie społeczne" sprecyzowane będą kwestie pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny. Ministerstwo chciałoby tam dodać kwestie przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji oraz sprawy rządowych programów pomocy społecznej, w szczególności dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.