Ideą partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego.

W pierwszym roku umowy partner prywatny wykonałby remont drogi według ściśle wyspecyfikowanych standardów, przez kolejne kilkanaście lat trwania umowy partner prywatny utrzymywałby drogę na określonym, wysokim poziomie (ścinanie zawyżonych poboczy, koszenie, udrażnianie urządzeń odwadniających, odśnieżanie, uszorstnianie, usuwanie ubytków w jezdni do siedmiu dni od zgłoszenia). Powierzenie zadania następowałoby w drodze przetargu. Województwo, kładąc nacisk na doświadczenie PPP, nie stawiałoby wysokich wymagań finansowych, tak by przetargi były dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przez kilkunastoletni czas trwania umowy województwo wypłacałoby partnerowi prywatnemu stałe miesięczne wynagrodzenie, z którego spłacałby kredyt zaciągnięty na remont i odsetki, finansowałby utrzymanie drogi oraz osiągał zysk.

Warunkiem powodzenia projektu partnerstwa publiczno-prywatnego jest dobre zrozumienie, solidna praca i wzorowa współpraca trzech podmiotów: województwa, które powinno przygotować projekt na najwyższym profesjonalnym poziomie, partnera prywatnego, który powinien rzetelnie i szczegółowo oszacować swoje ryzyko, a oferowaną stawkę wynagrodzenia określić na poziomie możliwym do zaakceptowania przez województwo, oraz banku, który przygotowałby specyficzny produkt do obsługi PPP, dostępny dla przedsiębiorców i akceptowalny w kosztach dla przedsiębiorców i województwa.

W ramach przygotowań województwo tworzy zespół do zarządzania projektem. Zebrano polskie i zagraniczne doświadczenia w wdrażaniu PPP, przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór firm doradczych doświadczonych przy wdrażaniu PPP. Rozpoczęto już pracę nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Gotowy jest techniczny opis zamówienia. Wytypowano cztery odcinki dróg przeznaczonych do pilotażu projektu w różnych częściach województwa. Przygotowano procedurę badań nośności i stanu konstrukcji dróg przygotowanych do pilotażu, by umożliwić precyzyjny zakres robót remontowych.

Rezultatem ma być przeprowadzenie w ciągu czterech lat remontu wszystkich dróg wojewódzkich przy średnim rocznym nakładzie 100 mln zł, podniesienie stanu utrzymania dróg prowadzące do radykalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego dzięki stabilnym, wieloletnim kontraktom.