Podtrzymują zastrzeżenia co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Negatywnie oceniają, że wybór 15 osób wykonujących zawód sędziego na członków Rady oraz ich widoczne powiązania z ministrem sprawiedliwości nie dają gwarancji należytego wykonywania przez nich obowiązków. Wyrażają też dezaprobatę wobec działania prezydenta Andrzeja Dudy, polegającego na wręczeniu 10 października 2018 r. nominacji osobom wybranym do Sądu Najwyższego w następstwie procedury wzbudzającej bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne, pomimo zabezpieczenia zastosowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny i wobec trwającego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowania, dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym.

Czytaj także: Trybunał Stanu dla prezydenta? Ostre stanowisko sędziów

Sędziom nie podoba się również decyzja Dagmary Pawełczyk-Woickiej, prezes SO w Krakowie, o przeniesieniu SSO Waldemara Żurka do innego wydziału sądu okręgowego, podjętej bez podstaw merytorycznych i bez wymaganej przepisami opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie – a więc z naruszeniem prawa.

Potępiają działania podejmowane przez powołane w upolityczniony sposób organy dyscyplinarne sądów powszechnych. Na dezaprobatę zasługują zwłaszcza bezpodstawne przesłuchania sędziów w charakterze obwinionych i świadków, jak też sprawdzanie akt spraw przez nich prowadzonych.

Jako niedopuszczalne uznają przesłuchanie przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej ok. 100 sędziów Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Krakowie, co uważają, za retorsję z powodu podjęcia na zebraniach sędziów tych sądów uchwał potępiających poniżające i nieludzkie traktowanie sędziego Krzysztofa Sobierajskiego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Wzywają wszystkich sędziów do czynnego i powszechnego zaangażowania się w promowanie wartości konstytucyjnych. Ponownie zwracają uwagę na działania i zaniechania ministra sprawiedliwości oraz władzy ustawodawczej negatywnie wpływających na funkcjonowanie sądów. Wymieniają m.in. trwające przez ponad dwa lata niewykonywanie obowiązku ogłaszania obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich, brak podjęcia działań dla zapewnienia dostatecznej liczby referendarzy, asystentów sędziego i urzędników sądowych. I na koniec sędziowie wzywają prezesa SA w Krakowie do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej sądu oraz przekazania ich: m.in. prezydentowi, ministrowi sprawiedliwości, przewodniczącemu KRS oraz zagranicznym organizacjom, instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom zajmującym się monitorowaniem praworządności oraz ochroną niezależności sądów i niezawisłości sędziów. ©?