Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - Przemysław W. Radzik - zarzuca sędzi z Zielonej Góry, iż "nie dopełniając obowiązków w zakresie wydania orzeczenia na podstawie prawdziwych ustaleń faktycznych, wbrew istniejącym w sprawie dowodom, dotyczącym rzekomego utrudniania przez oskarżoną prawidłowego przebiegu postępowania karnego przez ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości, wydała postanowienie o zastosowaniu wobec niej tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania, przez co doprowadziła do niesłusznego pozbawienia wolności oskarżonej w okresie od 28 kwietnia 2019 r. do 22maja 2019 r.".

W ten sposób sędzia miała naruszyć "obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązki stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego i wymierzania sprawiedliwości zgodnie z przepisami prawa, działała na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz na szkodę prywatnego interesu oskarżone"

W komunikacie zapowiedziano, że prowadzący postępowania dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie sędzi w czynnościach służbowych.