Zmiana objęła sygnatury akt oraz liczbę porządkową. Jak zapewnia Sąd Najwyższy, ma charakter techniczny i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji procesowych dla uczestników postępowań.

- W przypadku spraw wniesionych do Sądu Najwyższego przed 1 stycznia 2021 r. zmiana ta w szczególności nie oznacza zakończenia postępowania w tych sprawach prowadzonego dotychczas pod inną sygnaturą – w szczególności nie oznacza „zakończenia postępowania w inny sposób" we właściwym znaczeniu tego terminu. Sprawy te będą pod nową sygnaturą kontynuowane na dotychczasowych zasadach procesowych. Widoczna, po wyszukaniu sprawy na stronie internetowej Sądu Najwyższego, informacja o „innym zakończeniu sprawy" oznacza w tym przypadku wyłącznie zmianę sygnatury akt - informuje SN w swoim komunikacie.

SN informuje też, że strony postępowań nie będą odrębnie informowane o zmianach sygnatur akt. Informacje o szczegółowych zmianach oznaczeń w konkretnych sprawach będę przekazywane przy okazji korespondencji wynikającej z dokonania czynności procesowych. Korespondencja stron kierowana do Sądu Najwyższego trafi do właściwych akt postępowania zarówno w przypadku wskazania dotychczasowej, jak i nowej sygnatury.

Zmiana oznaczenia spraw, które wpłynęły przed 1 stycznia 2021 r., dotyczy przede wszystkim spraw ze skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia po wydaniu postanowienia o przyjęciu ich do rozpoznania. Z technicznego punktu widzenia, sprawy te podlegają zakreśleniu z uwagi na wydanie rozstrzygnięcia co do przyjęcia sprawy do rozpoznania; same skargi zostaną rozpoznane już pod nową sygnaturą akt.

Skargi kasacyjne z repertorium CSK - po wydaniu orzeczenia o przyjęciu do rozpoznania polegają zakreśleniu w dotychczasowym repertorium i rejestracji w repertorium CSKP, z repertorium PSK - odpowiednio w repertorium PSKP, z repertorium NSK – odpowiednio w w repertorium NSKP.

Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z repertorium CNP po wydaniu orzeczenia o przyjęciu do rozpoznania podlegają zakreśleniu w dotychczasowym repertorium i rejestracji w repertorium CNPP, z repertorium PUNP – odpowiednio w w repertorium PUNPP, z repertorium NP – odpowiednio w repertorium NPP.

W przypadku spraw Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmiana dotyczy następujących sygnatur (we wszystkich wydziałach I, II i III):

- sygnatury PK spraw przed decyzją co do przyjęcia do rozpoznania zostają zamienione na PSK;

- sygnatury PK spraw, w których przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania, zostają zamienione na PSKP;

- sygnatury UK spraw przed decyzją co do przyjęcia do rozpoznania zostają zamienione na USK;

- sygnatury UK spraw, w których przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania, zostają zamienione na USKP;

- sygnatury BP oraz BU spraw przed decyzją co do przyjęcia do rozpoznania zostają zamienione na sygnatury PUNP;

- sygnatury BP oraz BU spraw, w których przyjęto do rozpoznania skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia zostają zamienione na sygnatury PUNPP;

- sygnatury PO, UO oraz BO zostają zamienione na sygnatury PUO.

W  Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zmiana dotyczy m.in. następujących sygnatur:

sygnatury NSNp, NSNu, NSNr, NSNo zostają zamienione na NSNc; sygnatury NSZP, NOZP, NSPZP, NSNZP zostają zamienione na NZP; sygnatury NSK spraw, w których przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania, zostają zamienione na NSKP; sygnatury KRS zostają zamienione na sygnatury NKRS; sygnatury NO w odniesieniu do odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zostają zamienione na sygnatury NKRS.

W  Izbie Dyscyplinarnej zmiana dotyczy m.in. sygnatur:

sygnatury spraw w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów zostają zmienione z DO na DI (w pierwszej instancji) i DIZ (w drugiej instancji), sygnatury spraw dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów w drugiej instancji zostaną zmienione z DSI lub DSK na DOW, sygnatury spraw w postępowaniu kasacyjnym adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników zostają zmienione z DSI na DK, sygnatury spraw przedstawionych ze skargą na orzeczenie sądu odwoławczego uchylające wyrok sądu pierwszej instancji zostają zmienione z DSI na DSG, sygnatury spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sadu Najwyższego zostają zmienione z DSP na DPU (w pierwszej instancji) lub DPUA (w drugiej instancji).

Przykładowo sprawa I PK 7/20 zmieniła oznaczenie na sprawę I PSK 1/21 (I UK 5/20 na I USK 1/21; II PO 3/19 na II PUO 1/21, itd.), sprawa I NSNu 4/20 zmieniła oznaczenie na I NSNc 1/21 (I NSNp 8/20 na I NSNc 2/21), sprawa I DO 16/20 zmieniła oznaczenie na I DI 1/21 (II DO 8/20 na II DIZ 3/21, II DSI 66/20 na II DK 22/21).

Zestawienie sygnatur spraw stosowanych w Sądzie Najwyższym od 1 stycznia 2021 r.