Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie interweniował w związku postępowaniami dyscyplinarnymi wszczynanymi wobec sędziów, m.in. w związku z ich działalnością orzeczniczą, publicznymi wypowiedziami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości, udziałem w wydarzeniach związanych z edukacją prawną obywateli.

- Niewątpliwie kwestia postępowań dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów, należy do istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości i ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia realizacji konstytucyjnego prawa do sądu  - podkreśla Adam Bodnar w piśmie do sędziego Piotra Schaba i prosi go o informacje o stanie postępowań dyscyplinarnych w sprawach, które monitoruje.

Chodzi o dyscyplinarki:

1. sędziego Sławomira Jęksy, który uniewinnił Joannę Jaśkowiak, która stanęła przed sądem za użycie w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych podczas demonstracji w Poznaniu. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Jęksa odniósł się również do aktualnej sytuacji dotyczącej sądownictwa, która miała bezpośredni związek z okolicznościami rozpatrywanej sprawy;

2. sędzi Moniki Frąckowiak i sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek, które zdaniem rzecznika dyscyplinarnego przekroczyły ustawowe terminy do sporządzania uzasadnień w sprawach cywilnych. Jak wynikało jednak z doniesień prasowych obie sędzie brały w 2018 r. udział w festiwalu Pol'and'Rock i edukowały o prawie młodzież, w związku z czym były wobec nich prowadzone czynności wyjaśniające;

3. sędzi Aliny Czubieniak, wobec której podjęto czynności wyjaśniające w związku z wypowiedziami medialnymi dotyczącymi wydanego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego wyroku w jej sprawie;

4. sędziego Rafała Maciejewskiego, któremu przedstawiono dwa zarzuty dyscyplinarne za publikację artykułu na stronie informacyjnej łódzkich sędziów, w którym skrytykował działanie prezesa i politykę kadrową sądu oraz rzekomą odmowę wykonania polecenia prezesa sądu;

5. sędziów Igora Tuleyi, Bartłomieja Przymusińskiego oraz Krystiana Markiewicza, których wezwano do złożenia wyjaśnień w związku z ich medialnymi wypowiedziami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości:

6. sędziego Włodzimierza Brazewicza, którego wezwano w charakterze świadka w ramach czynności wyjaśniających „w związku z pochodzącą z mediów informacją dotycząca udziału w dniu 28 września 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, sędziów w spotkaniu o charakterze politycznym z udziałem polityków, w tym polityków biorących udział w wyborach samorządowych";

7. sędzi Marioli Głowackiej, w sprawie której rzecznik dyscyplinarny złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Sędzia Mariola Głowacka - zastępca rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu - prowadziła czynności wyjaśniające wobec sędziego Sławomira Jęksy, który uniewinnił żonę prezydenta Poznania Joannę Jaśkowiak, która stanęła przed sądem za użycie w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych podczas demonstracji w Poznaniu. Badająca sprawę sędzia Mariola Głowacka nie znalazła podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sławomira Jęksy;

8. sędzi Doroty Zabłudowskiej, wobec której podjęto czynności w związku z przyjęciem przez nią Gdańskiej Nagrody Równości z rąk św. p. Prezydenta Gdańska;

9. sędziego Dariusza Mazura, który został wezwany do złożenia pisemnego wyjaśnienia w związku z jego medialną wypowiedzią dotyczącą innego sędziego;

10. sędziego Łukasza Bilińskiego, który został wezwany przez rzecznika dyscyplinarnego w charakterze świadka w związku z jego medialnymi wypowiedziami dotyczącymi przeniesienia go do innego wydziału;

11. sędziego Bartłomieja Starosty, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne za niestawiennictwo w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych w innej sprawie dyscyplinarnej;

12. sędziów Olimpii Barańskiej–Małuszek i Waldemara Żurka, wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne za medialne wypowiedzi dotyczące sądownictwa oraz aktywność na portalach społecznościowych;

13. sędzi Anny Bator-Ciesielskiej, wobec której wszczęto postępowanie dyscyplinarne za czynności podjęte w rozpatrywanej przez nią sprawie, za odmowę orzekania z zastępcami rzecznika dyscyplinarnego, za skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE oraz za wypowiedzi medialne;

14. sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tuleyi, których wezwano do złożenia wyjaśnień w charakterze świadka, w związku ze skierowaniem przez nich pytań prejudycjalnych do TSUE;

15. sędziego Andrzeja Żuka, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne za zawrócenie się pytaniem prawnym do SN, czy udział w danym postępowaniu sędziego powołanego przy udziale obecnej KRS jest wystarczający do uznania wady postępowania cywilnego powodującej jego nieważność;

16. sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy zostali wezwani do złożenia wyjaśnień w związku ze zwróceniem się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa;

17. sędziów Rafała Lisaka, Wojciecha Maczugi i Kazimierza Wilczka, którym przedstawiono zarzuty dyscyplinarne w związku z wydaniem postanowienia o odroczeniu rozprawy w celu ustalenia, czy zachodziły okoliczności wskazujące na niewłaściwe powołanie asesora, który orzekał wcześniej w sprawie w I instancji;

18. sędzi Ewy Malinowskiej, której przedstawiono zarzuty dyscyplinarne za podważenie prawomocności KRS w opinii dotyczącej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz krytykę postawy sędziów kandydujących na te stanowiska;

19. sędziego Krystiana Markiewicza, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne w ramach którego przedstawiono mu 55 zarzutów dyscyplinarnych polegających na tym, że działając jako prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia", w upublicznionych pismach, skierowanych personalnie do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych, przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionował niezależność i legalność KRS oraz podważał konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej SN.