Pierwszy z wniosków, przekazany Trybunałowi 21 listopada br., dotyczy uregulowań pozbawiających możliwości realizowania prawa do ubezpieczenia społecznego wynikającego z aktywności zawodowej sędziego innej niż związana z jego funkcją urzędową. Wniosek ten został już zarejestrowany w Trybunale pod sygn. K 14/22.

W kolejnym wniosku z 21 grudnia br. Pierwszy Prezes SN wnosi o kontrolę konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 naruszających ustawowy mechanizm rewaloryzacji wynagrodzeń sędziów, który należy zaliczyć do ustrojowych gwarancji sędziowskiej niezawisłości.

Przypomnijmy, iż we wrześniowym wywiadzie dla portalu interia.pl, Małgorzata Manowska wskazała, że propozycja rządu zakłada, że sędzia Sądu Najwyższego będzie zarabiał "po podwyżce" prawie 3 tysiące mniej niż to wynika z ustawy o SN. Zapowiedziała, że zamierza skorzystać ze wszystkich przysługujących jej kompetencji i "na wszelki wypadek" zleciła już przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Prezes Manowska: Losowanie sędziów jest przewidziane prawem. To nie moje widzimisię

Podłożem ostatniego wniosku, również z dnia 21 grudnia br., były liczne wątpliwości zgłaszane Pierwszej Prezes od dawna przez sędziów, a związane z obowiązkiem złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ich małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej, którzy nie pełnią funkcji publicznych. Pierwszy Prezes powstrzymywał się od przedstawienia tych wątpliwości Trybunałowi ze względu na społeczną doniosłość zasady jawności życia publicznego, będącej motywem ustawowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych sędziów. Jak czytamy w komunikacie, do wystąpienia z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności skłoniła jednak Pierwszego Prezesa SN argumentacja zawarta w wyroku Trybunału z 25 listopada 2021 r. (sygn. akt Kp 2/19, OTK ZU A/2022, poz. 6), podkreślająca konieczność poszanowania zasady proporcjonalności przy wprowadzaniu obowiązku ujawniania sytuacji majątkowej obywateli, co nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy dotyczy osób, które nie pełnią funkcji publicznych, a sytuacja ta nader często ma miejsce w przypadku współmałżonka sędziego.