W konkursie na 67 stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie wzięło udział 164 kandydatów. 1 października 2019 r. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę składającą się z dwóch punktów. Punkt 1 dotyczył przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie 61 osób na stanowiska sędziego  Sądu Okręgowego w Warszawie. Punkt drugi dotyczył nieprzedstawiania Prezydentowi RP wniosku o powołanie pozostałych uczestników postępowania nominacyjnego. W efekcie na sześć wakatów sędziowskich KRS nikogo nie rekomendowała.

Był to największy w historii jednostkowy konkurs na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Sama uchwała KRS miała 255 stron.

Czytaj też:

Sędziowski konkurs na wakaty w Warszawie - czy jest bezprawiem

SN uchylił częściowo uchwałę KRS ws. nominacji sędziowskich

Od uchwały KRS złożono 22 odwołania, zawierające 110 zarzutów. Sąd Najwyższy połączył sprawy do wspólnego rozpoznania. Kandydaci, których nazwiska nie znalazły się we wniosku do prezydenta, zarzucili uchwale naruszenie: przepisów konstytucji dotyczących zasad równego dostępu do służby publicznej, równego traktowania oraz przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa odnośnie składu KRS i kwestii jej niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jak również, w toku prowadzonego postępowania, przepisów postępowania.

Dziś opublikowany został wyrok trzyosobowego składu  Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN orzekającego w tej sprawie  30 grudnia 2020 r. (sygn. akt I NO 7/20).

SN częściowo uchylił uchwałę KRS: w pkt 1. co do 5 osób, a w pkt 2. co do 15 osób. Niektóre odwołania Sąd Najwyższy oddalił w całości, inne w części. Cztery odwołania zostały odrzucone ze względów formalnych.

W uzasadnieniu wyroku SN przedstawił analizę podstaw prawnych przeprowadzonego konkursu. Podkreślił, że sądowa kontrola uchwał KRS sprawowana przez Sąd Najwyższy - w świetle Konstytucji, ustaw, wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 325/18 i uchwały Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2020 r. (I NOZP 3/19) - dotyczy konkretnego postępowania i musi uwzględniać szereg jego okoliczności prawnych i faktycznych.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Sąd Najwyższy uwzględnił niektóre zarzuty odwołujących.

- W przypadku trzech kandydatów nie zostały podane żadne przyczyny nieprzedstawienia wniosku o powołanie, w przypadku 18 uczestników brak było wystarczającego uzasadnienia dla odmiennego zastosowania przyjętych wiodących kryteriów, zaś w odniesieniu do 2 kandydatów Sąd Najwyższy stwierdził, że doszło do nierównego traktowania przy stosowaniu przyjętych przez KRS kryteriów. Uchwała w tym zakresie nosi cechy dowolności, uniemożliwiając poznanie rzeczywistych motywów jej podjęcia i z tej przyczyny podlegała częściowemu uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpoznania - informują służby prasowe SN.