To odpowiedź na grudniowe uchwały Kolegium SN, w skład którego - oprócz  I Prezes SN - wchodzą Prezesi Izb SN oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izb Sądu Najwyższego na trzyletnią kadencję.

Na posiedzeniu 18 grudnia 2020 r. Kolegium SN wydało dwie uchwały skierowane do I prezes SN Małgorzaty Manowskiej, a dotyczące zabezpieczenia ustanowionego w kwietniu 2020 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-791/19 R). Polska została w nim  zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Jednak Izba Dyscyplinarna nadal uchyla sędziowskie immunitety. Najbardziej kontrowersyjne orzeczenia ID dotyczyły sędziów, którzy otwarcie krytykują tzw. reformy w wymiarze sprawiedliwości: Beatę Morawiec, Igora Tuleyę i Pawła Juszczyszyna. Sędziowie ci nie mogą wykonywać czynności orzeczniczych, zawieszono im też wypłatę części uposażenia. Część środowiska sędziowskiego ocenia te orzeczenia jako kary mające wywołać efekt mrożący.

I Prezes SN stoi na stanowisku, że  Izba Dyscyplinarna SN może badać sprawy o uchylenie immunitetu sędziów, ponieważ nie są to postępowania dyscyplinarne, do których odnosi się postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu Izby. Swoje stanowisko wyłożyła już wcześniej w odpowiedzi, jakiej udzieliła na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

W pierwszej uchwale z 18 grudnia Kolegium SN zaapelowało do I Prezes SN o  doprecyzowanie zakresu zabezpieczenia ustanowionego przez TSUE, "w szczególności poprzez ustalenie treści wniosku Komisji Europejskiej do Rządu RP wskazującego na objęcie tym wnioskiem spraw immunitetowych." Chodzi o dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia z 3 grudnia 2020 r.  Komisja stwierdza w nim, że Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana - na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów". Dotyczy to spraw takich, jak uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Uchwała druga to wniosek o rozważenie zmiany zarządzenia I Prezes SN z 20 kwietnia 2020 r. poprzez dodanie po słowach: "wstrzymuję przekazywanie spraw dotyczących postępowań dyscyplinarnych sędziów" słów: "oraz spraw dotyczących uchylania immunitetów sędziom".

Kolegium domagało się więc zamrożenie orzekania uchylania immunitetów do czasu wydania przez TSUE wyroku w sprawie C-791/19.

W oświadczeniu z 25 stycznia 2021 r. prof. Małgorzata Manowska informuje, że ustaliła treść grudniowego dodatkowego wezwania KE do polskiego rządu i stwierdziła, że  zawiera ono "kolejne zarzuty", które nie były objęte wnioskiem KE o wydanie zabezpieczenia dotyczącym wyłącznie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

"Nie budzi żadnych wątpliwości, że uprawnienie nadane Izbie Dyscyplinarnej SN do uchylania immunitetu sędziów i asesorów sądowych na potrzeby postępowania karnego nie było objęte wcześniejszym wnioskiem [KE], a tym samym nie mogło zostać objęte treścią postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19" - napisała I Prezes SN. - "W świetle powyższych ustaleń  nie widzę prawnej podstawy do zmiany zarządzeń wskazanych w uchwale 4/2020" - dodała.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ