O wyroku informuje w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Sędzia Tuleya - po wydaniu uchylenia mu immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną SN - w jednej z prowadzonych przez siebie spraw zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE o status i uprawnienia tej Izby oraz o status sędziów, co do których wydała ona decyzje. Jednocześnie zawiesił postępowanie w tej sprawie, by oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału.

Prokurator zaskarżył postanowienie sędziego Tuleyi o zawieszeniu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podnosząc, że po decyzji tzw. Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu mu immunitetu i zawieszeniu sędziego Tuleyi w czynnościach służbowych nie ma on uprawnień do orzekania.

W wydanym w środę postanowieniu Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt II AKz 1394/20) uznał, że takie stanowisko prokuratora jest oczywiście bezzasadne.

W uzasadnieniu wskazano, że uchylenie immunitetu może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu w toku sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. Izba Dyscyplinarna nie ma żadnej z tych właściwości.

O losie sędziów, którym Konstytucja gwarantuje nieusuwalność w tzw. Izbie Dyscyplinarnej decyduje - jak wskazał Sąd Apelacyjny - "wąska grupa osób, dobranych na podstawie krótkotrwałego niemerytorycznego konkursu przed Krajową Radą Sądownictwa powołaną w zakwestionowany przez S i sądy powszechne sposób, z powodu jawnych zależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

Sąd Apelacyjny wskazał też na "nadzwyczajne uprawnienia Izby Dyscyplinarnej, odrębność organizacyjną i finansową, specjalne dodatki płacowe dla osób tam, zasiadających oraz zlecone jej zadania w zakresie polityki karania sędziów", które powodują, że nie jest ona sądem ale "rodzajem organu wyjątkowego", a jego członkom "brak immanentnej cechy osób tam powołanych czyli niezawisłości".

Sąd podkreślił też, że Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania w sprawach dyscyplinarnych na podstawie postanowienia TSUE i uchwały SN. Nie może orzekać o sprawach dyscyplinarnych sędziów, a tym bardziej w sprawach o uchylenie immunitetu.