W związku z informacjami prasowymi, co do odesłania w art. 22 ust. 2 ustawy, Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia, co następuje.

Jest to przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby, które złożyły karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w postępowaniu rozpoczętym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczącym powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, mogą dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 31 § 2a ustawy zmienianej w art. 8 (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym), w brzmieniu nadanym ustawą z 20 lipca 2018 r., w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Błąd polega na wskazaniu w przepisie przejściowym art. 31 § 2a, zamiast prawidłowego art. 31 § 3a ustawy o Sądzie Najwyższym, dodawanego ustawą z 20 lipca 2018 r.

Czytaj także: Prawnicy apelują do prezydenta o weto ws. ustaw sądowych

Do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 25 i 26 lipca 2018 r. wpłynęły wyjaśnienia Szefa Kancelarii Sejmu Pani Agnieszki Kaczmarskiej, Biura Legislacyjnego Sejmu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Z przedstawionych stanowisk wynika, że przepis ten, pomimo zaistnienia błędu, nie budzi jednak wątpliwości natury konstytucyjnej.

Czytaj także: Senat pod osłoną nocy zmienia przepisy o SN

 

Podnieść bowiem należy, że zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. do postępowań w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyłączeniem postępowań, o których mowa w art. 113 ustawy zmienianej w art. 8 (ustawa o Sądzie Najwyższym), stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 5 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa) i art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Artykuł 8 i art. 22 ustawy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jeżeli zatem ustawa nowelizująca wejdzie w życie do dnia 29 lipca 2018 r., wówczas do postępowania nominacyjnego wszczętego obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. znajdzie zastosowanie również norma art. 31 § 3a ustawy o Sądzie Najwyższym i każda z osób ubiegających się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego będzie mogła dołączyć do karty zgłoszenia inne dokumenty potwierdzające jej kwalifikacje (do dnia, w którym upływa termin na zgłaszanie kandydatur, tj. do dnia 29 lipca 2018 r.).

Należy ponadto wziąć pod uwagę przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w szczególności art. 35 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zgodnie z którym zespół Krajowej Rady Sądownictwa, przy ustalaniu kolejności kandydatów na liście, kieruje się przede wszystkim oceną kwalifikacji kandydatów, przy czym nie tylko kwalifikacjami potwierdzonymi dokumentami dołączanymi do karty zgłoszenia. W związku z tym, za uzasadnioną można uznać tezę, że informacje potwierdzające kwalifikacje kandydata, które zostaną przedstawione po upływie terminu na zgłaszanie kandydatur (tj. po dniu 29 lipca 2018 r.), będą mogły być wzięte pod uwagę przez zespół Krajowej Rady Sądownictwa.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ