Według propozycji MS, przedstawionej na spotkaniu 9 lutego 2015 r., środki miałyby zostać podzielone pomiędzy te same apelacje, które w 2014 r. otrzymały dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia w ramach przesunięć pomiędzy apelacjami. Minister Sprawiedliwości zobowiązał prezesów i dyrektorów sądów apelacyjnych do przedstawiania okresowych informacji o efektach podjętych działań zmierzających do ukształtowania w podległych sądach jednolitej, przejrzystej, odpowiadającej kwalifikacjom i realizowanym zadaniom struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń.

Jednak według organizacji związkowej resort dysponuje jedynie informacjami dotyczącymi pierwszego półrocza 2014, ponieważ prezesi i dyrektorzy sądów apelacyjnych mają czas do dnia 12 lutego 2015 r. na przedstawienie informacji o działaniach podjętych w drugim półroczu 2014 r. - Dlatego zaproponowany podziału w kolejnym roku środków pomiędzy te same apelacje, w sytuacji gdy bierze się pod uwagę jedynie dane statystyczne, a nie uwzględnia się informacji czy środki przyznane tym apelacjom w 2014 r. zostały rozdysponowane poprawnie i sprawiedliwie – jest w naszej ocenie co najmniej przedwczesne - podkreślili związkowcy.

Zdaniem organizacji, również propozycja podziału środków pomiędzy apelacje, które zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami mają najniższe przeciętne wynagrodzenie wg. ustawy budżetowej na rok 2015 jest błędna i niesprawiedliwa. - W naszej ocenie środki powinny zostać przyznane tym apelacjom, w jednostkach których pracownicy otrzymują najniższe rzeczywiste a nie uśrednione statystycznie wynagrodzenia - podkreślają związkowcy. - Ministerstwo dzięki funkcjonalności systemu ZSRK-SAP może w prosty i szybki sposób wskazać takie jednostki, w których rzeczywiste wynagrodzenia w skali kraju są najniższe.

- Postulujemy rozważenie przesunięcia w 2015 r. środków z apelacji, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenia są najwyższe do apelacji, w których są najniższe - tak jak miało to miejsce w 2014 r. - dodają związkowcy.

Organizacja kategorycznie sprzeciwiła się także zaproponowanej na spotkaniu wspólnej propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości i innych organizacji związkowych, aby podział środków dotyczył wyłącznie sądów rejonowych. - Słabo wynagradzani pracownicy (np. w grupie obsługi) – są zatrudnieni we wszystkich sądach, zarówno rejonowych, jak również okręgowych i apelacyjnych - wskazują związkowcy.

Również nie zaakceptowali oni propozycji braku przyznania środków apelacji rzeszowskiej. Ich zdaniem,  środki powinna otrzymać także wskazana apelacja, ponieważ występujące w niej przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest niższe (3542), niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie we wszystkich apelacjach (3558), a kryterium przyznania środków – jak wynika z przedstawionej propozycji – jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danej apelacji poniżej tej kwoty.

W ocenie organizacji kwota 3558 zł podana w propozycji jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg. ustawy budżetowej na rok 2015 w grupach urzędników i asystentów – została błędnie obliczona. Zsumowanie wszystkich podanych w tej kolumnie wartości i podzielenie przez liczbę wszystkich apelacji daje bowiem wynik 3571, a nie jak podano 3558. Ponadto przyjęty przez ministerstwo sposób wyliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia łącznie dla trzech grup zawodowych, tzn. pracowników innych (obsługa), urzędników sądowych i asystentów sędziów jest dla nas nie do przyjęcia, ponieważ nie odzwierciedla rzeczywistych dysproporcji w poszczególnych grupach zawodowych w poszczególnych apelacjach.

Według związkowców, narzucenie organizacjom tak krótkiego terminu na wypowiedzenie się w tak poważnej kwestii, bez możliwości zapoznania się ze szczegółowymi danymi, którymi w tym zakresie dysponuje ministerstwo, stanowi o braku szacunku strony rządowej do partnerów społecznych.

W związku  powyższym, związkowcy oczekują na pismo z ostateczną decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie podziału środków wynikających z ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ