Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" postanowiło zabrać głos w sprawie pomysłów zmian w ustroju sądownictwa polskiego, zapowiadanych w mediach przez  osoby publiczne jako pomysły przewidziane do niezwłocznej realizacji. Nie wszystkie podobają się środowisku sędziowskiemu. Na wczorajszym zebraniu zarząd "Iustitii" podjął w tej sprawie uchwałę.

Wśród proponowanych zmian są takie, które od lat były przez Stowarzyszenie popierane.

- Takim projektem jest np. propozycja dążąca do rzeczywistego ustanowienia zawodu sędziego koroną zawodów prawniczych, poprzez przyjęcie zasady, że na stanowiska sędziowskie powoływani są wyłącznie prawnicy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w innych profesjach prawniczych. "Iustitia" wielokrotnie podkreślała, że takie skonstruowanie drogi do zawodu sędziego uważa za najlepsze - czytamy w uchwale.

Zaniepokojenie sędziów budzą natomiast projekty zmierzające do ograniczenia, a nawet zniesienia niezawisłości sędziowskiej

- Taką zmianą byłoby rozszerzenie nadzoru ministra nad sądami, w szczególności upoważnienie ministra do jakiejkolwiek, najmniejszej choćby ingerencji w przebieg postępowań orzeczniczych. Taką zmianą byłoby utworzenie jakiegokolwiek supersądu, o składzie ustalanym poza konstytucyjnie przewidzianym trybem powoływania sędziów i rozpoznającego sprawy już osądzone, w nieznanym obecnie, specjalnym postępowaniu. Taką zmianą byłoby też powołanie pozasądowego organu mającego uprawnienia do karania sędziów, w szczególności do składania ich z urzędu, które to uprawnienie przewidziane jest przez Konstytucję tylko dla właściwego sądu jako jedynego organu mogącego wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej - napisali członkowie zarządu SSP "Iustitia".

Przypominają, że władza sądownicza ma oparcie w konstytucji RP, w której zapisane są gwarancje jej niezależności i równorzędnej pozycji wobec innych władz.

- Wszelkie zmiany, które mają zmierzać do uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej w jakiejkolwiek płaszczyźnie, będą naruszeniem Konstytucji - napisali sędziowie.