Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomysł na choroby sędziów. W noweli prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadza więc nową instytucję – urlop rehabilitacyjny sędziego. Na czym polega zmiana? Chodzi o zasad korzystania z L 4 od konieczności wykonywania obowiązków służbowych po sześciu miesiącach po chorobie i zasady korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Celem noweli jest zapewnienie sędziom możliwości korzystania z dalszych 12 miesięcy zwolnienia w trybie urlopu rehabilitacyjnego. Warunek jest jeden. Ich stan zdrowia nie daje podstaw do stwierdzenia trwałej niezdolności do służby.

Dziś sędziowie, bez uzyskania orzeczenia o trwałej niezdolności do służby, mogą przechodzić w stan spoczynku i korzystać z przysługującego im uposażenia, nawet po odzyskaniu stanu zdrowia, który umożliwiałby powrót do służby.

– Instytucja urlopu rehabilitacyjnego, w toku którego sędzia będzie podlegał obligatoryjnym badaniom, a także obowiązek poddawania się im po zakończeniu urlopu i w toku korzystania ze stanu spoczynku mają pozwolić uniknąć takich sytuacji. W okresie urlopu rehabilitacyjnego sędzia będzie otrzymywał 75 proc. wynagrodzenia.

Jeżeli orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydane w trakcie lub po zakończeniu urlopu rehabilitacyjnego wskazuje na trwałą niezdolność do służby, sędzia przechodzi w stan spoczynku.

Jeśli stan zdrowia się poprawi, minister sprawiedliwości zgłasza Krajowej Radzie Sądownictwa potrzebę powrotu sędziego na stanowisko zajmowane poprzednio albo równorzędne. KRS ma miesiąc na wydanie decyzji w tej sprawie. W razie negatywnej decyzji Rady minister sprawiedliwości może się od niej odwołać. Listę lekarzy orzeczników ZUS, którzy będą mieć prawo do przeprowadzania badań, ustali minister sprawiedliwości w porozumieniu z prezesem ZUS. Niepoddanie się przez sędziego badaniu przez specjalnego lekarza orzecznika rodzić będzie poważne konsekwencje. Spowoduje obniżenie wynagrodzenia albo uposażenia do wysokości najniższej renty. Na tym nie koniec. Sędziemu grozi też odpowiedzialność dyscyplinarna.

etap legilacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie