Kurator oświaty szczegółowo analizuje dokumentację, w tym w szczególności związaną z obiektem wypoczynku: wymaganą opinią lub protokołem Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych oraz dokumentacją związaną z funkcjonalnością obiektu, zapewnieniem opieki medycznej oraz przygotowaniem i kwalifikacjami kadry kierowników i wychowawców wypoczynku.

Kontrola w przed i w trakcie

Każdy wyjazd wypoczynkowy musi być zgłoszony do właściwego kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować te miejsca nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany.

Sprawdź organizatora

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie zorganizowanych form wypoczynku.

Znajdują się w nim wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Dzięki niej, informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci organizator ma bowiem obowiązek zgłoszenia wyjazdu podając dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, czasu jego trwania, liczby uczestników oraz programu pracy z dziećmi, a także informacji na temat opieki medycznej.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Wymagania dotyczące opiekunów

Kierownikiem wypoczynku

mogą być osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkołach. Ponadto, uprawnieni do tego są wyłącznie nauczyciele, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, oraz inne osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

Wychowawcami

w różnych formach wypoczynku mogą być:

Zaostrzenie przepisów

Dodatkowo, w tym roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące wymagań wobec kierowników i wychowawców wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży. Nie mogą nimi być osoby karane m.in. za:

Niepokojące sygnały

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do właściwego, ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, kuratorium oświaty. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą zgodną z miejscem wypoczynku powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku".

Oraz do odwiedzenia strony