Minister sprawiedliwości chce skrócić czas oczekiwania na informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Chodzi o ok. 3 mln zapytań i wniosków rocznie od osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, które potrzebują ich do pracy, przetargu czy uzyskania koncesji. Przygotował nowelę k.p.a. i procedury karnej.

Dziś informacja o osobie czy podmiocie zbiorowym z KRK, bez względu na sposób jej udzielenia, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów k.p.a. To wydłuża postępowanie. W opinii autorów w wielu przypadkach wydanie zaświadczenia nie wymaga ingerencji człowieka i może być maksymalnie uproszczone. Zaświadczenie jest bowiem aktem wiedzy organu administracyjnego o pewnym stanie faktycznym lub prawnym, a stany te są w większości proste. Wymóg opatrzenia zaświadczenia podpisem przyporządkowanym do osoby fizycznej – pracownika organu upoważnionego do jego wydania, jest w opinii projektodawcy zbyt restrykcyjny.

Czytaj także:

Zaświadczenie o niekaralności w ciągu maksymalnie siedmiu dni

Zmiana ma usprawnić proces wydawania informacji, aby średni czas oczekiwania na nią wynosił dzień od daty wpływu, a w najbardziej skomplikowanych sprawach nie przekraczał siedmiu dni. Jak to możliwe? Wystarczy wprowadzić do k.p.a. możliwość opatrywania zaświadczeń w formie elektronicznej kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną przez system teleinformatyczny i nałożyć obowiązek składania żądań udostępnienia informacji wyłącznie za pośrednictwem usług web service.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe