Nabiera tempa nowelizacja kodeksu karnego zaproponowana przez rzecznika praw dziecka. Zespół Analiz Systemowych, powołany przy Kancelarii Prezydenta RP, zaakceptował sześć propozycji RPD określających wyższe kary za przestępstwa popełnione przeciwko małoletnim. W najnowszym wystąpieniu Marek Michalak zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania regulacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w uwzględnionym przez Zespół zakresie.

- Kary za przestępstwa popełniane na dzieciach powinny być ostrzejsze i przede wszystkim adekwatne do popełnionych czynów. Nie może być tak, że sądy orzekają jednakową karę za kradzież telewizora i przestępstwo dokonane na dziecku – uważa rzecznik praw dziecka.

Propozycje nowelizacji kodeksu karnego, które przedstawił prezydentowi Andrzejowi Dudzie obejmują takie kwestie jak: przestępstwa na dzieciach, osobach nieporadnych, przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, porwania rodzicielskie czy handel dziećmi.

- Uregulowania kompleksowo ujmują zagadnienie zwiększenia ochrony prawokarnej w zakresie ochrony praw dziecka i jego dobra – przekonuje RPD.

Z propozycjami RPD zgadzają się członkowie Zespołu Analiz Systemowych, którego zadaniem jest tworzenie prawa lepiej służącego obywatelom. W jego skład wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, rzecznika finansowego oraz rzecznika praw pacjenta. Przewodniczącym Zespołu został sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

I to właśnie Andrzej Dera jest adresatem najnowszego wystąpienia generalnego rzecznika praw dziecka. Marek Michalak zwraca w nim uwagę na konieczność wprowadzenia nowej regulacji art. 11 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Obecnie obowiązujący art. 240 § 1 k.k. oraz proj. art. 240 § 1 k.k. tylko częściowo znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym art. 11 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W opinii RPD, przy zaakceptowaniu przez Zespół Analiz Systemowych ostatecznej wersji proj. art. 240 § 1 k.k., wydaje się uzasadnione wprowadzenie zmiany do art. 11 § 3 u.p.n., poprzez określenie czynów karalnych, których popełnienie przez nieletniego – przy braku podstaw do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania karnego - może skutkować odwołaniem przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia i zarządzeniem umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym, uwzględniające treść proj. art. 240 § 1 k.k.

- Na potrzebę zmiany art. 11 § 3 u.p.n. wskazuje analiza katalogu czynów karalnych, spójność systemowa regulacji, a przede wszystkim cel, jakiemu przyświecała inicjatywa rzecznika praw dziecka, dotycząca zwiększenia ochrony dziecka w prawie karnym materialnym – argumentuje Marek Michalak.

W obowiązującym stanie prawnym, w sytuacji gdy wobec nieletniego sąd rodzinny orzekł zakład poprawczy z warunkowym zawieszeniem jego wykonania na okres próby i jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą demoralizację albo jeżeli nieletni uchyla się od nadzoru, albo w okresie próby nieletni popełni czyn karalny określony w art. 134. art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 kodeksu karnego sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

RPD proponuje, aby do powyższego katalogu czynów karalnych dodać projektowany art. 156, art. 189, art. 189 a, 197 § 4, 198, 200, 202 § 3-4c, 204 § 3 kodeksu karnego.