Do Rządowego Centrum Legislacji trafił właśnie projekt rozporządzenia, w którym prezes Rady Ministrów proponuje zmiany w ściąganiu mandatów. Wymusiła je ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, którą znowelizowano – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowelizacja dotyczyła m.in. przeniesienia kompetencji do ściągania mandatów z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego.

Projekt rozszerza treść pouczenia na stronie drugiej odcinka C formularza mandatu karnego, przeznaczonego dla ukaranego. Pouczenie uzupełniono informacją, iż wystąpienie do sądu z wnioskiem o uchylenie mandatu nie zwalnia ukaranego z obowiązku uiszczenia grzywny nim objętej. Zmiana była postulowana przez urzędy wojewódzkie, które do tej pory pobierały należności z grzywien.

Projekt przewiduje, że każdy wpłacający pieniądze ma podawać numer serii i mandatu. Zmieni się też formularz mandatu. Mając jednak na uwadze dużą liczbę dotychczasowych formularzy, które nie zostaną wykorzystane do końca 2015 r., przepis przejściowy umożliwia ich stosowanie do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż przez rok, tj. do 31 grudnia 2016 r.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe