Sprawa dotyczyła unieważnienia negatywnego egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Kandydatka na kierowcę po pozytywnym zaliczeniu zadań na placu manewrowym, poruszając się po mieście przejechała przez skrzyżowanie, przed którym znajdował się znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" oraz znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania".

Egzaminator przerwał egzamin, gdyż jego zdaniem egzaminowa powinna zatrzymać auto i nie dostosowała się do znaku B-20 "STOP". Jednak jak wynika z zarejestrowanego przebiegu egzaminu, a także wyjaśnień egzaminatora, skrzyżowanie nie było oznakowane znakiem pionowym B-20, lecz znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa). Natomiast znak poziomy P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania", który znajdował się przed skrzyżowaniem, ma zastosowanie tylko w związku ze znakami B-20 lub B-32.

Zdaniem Marszałka Województwa egzaminowana nie stworzyła zatem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników postępowania, gdyż prawidłowo dostosowała się do znaków na skrzyżowaniu. Decyzja egzaminatora o przerwaniu egzaminu i wystawieniu oceny negatywnej, była więc nieuzasadniona, i zostały spełnione ustawowe przesłanki do unieważnienia egzaminu.

W odwołaniu egzaminator domagał się weryfikacji stanowiska organu co do oceny jego sposobu przeprowadzenia egzaminu w sytuacji wadliwego oznaczenia skrzyżowania. Przekonywał, że wadliwe oznaczenie znakami pionowymi i poziomymi, powinno wywołać u kierującego szczególną ostrożność i w razie niepewności, kierujący powinien zatrzymać się przed linią P-12. Stąd też jego zachowanie i ocena osoby egzaminowanej była prawidłowa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało jednak w mocy decyzję Marszałka Województwa.

Na takim samym stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt II SA/Gl 244/20). Uznał, że skarga egzaminatora nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem organy administracji prawidłowo nie doszukały się przesłanki do przerwania egzaminu.

Jak podkreślono znak poziomy P-12, ma zastosowanie tylko w związku ze znakami B-20 lub B-32. W trakcie egzaminu skrzyżowanie nie było oznakowane żadnym z tych znaków pionowych. Jak przypomniano, zgodnie z § 89 ust. 1 rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania – stop", wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32. Natomiast znak P-13, wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7 (ust. 2 cyt. przepisu). Istotne jest przy tym, że zgodnie z § 85 ust. 1 cyt. rozp., znakami poziomymi są umieszczane na powierzchni linie związane z oznaczeniem określonych miejsc na drodze. Natomiast w świetle § 21 ust. 2 rozp. w przypadku znaku B-20 "STOP", zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Zatem jedynie znak pionowy B-20, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się (§ 21 ust. 1 rozp.).

- Znak poziomy P-12, nie wprowadza zakazu wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się, gdyż wskazuje jedynie miejsce zatrzymania się w związku ze znakiem B-20. Brak takiego znaku pionowego pozbawia znaczenia znak P-12 – wskazał sąd.

Jak przy tym podkreślono, wszelkie wątpliwości nie mogą być interpretowane na niekorzyść egzaminowanego.