Szczegóły Pakietu zawartego w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ogłosił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Naukę rozwijają profesorowie, mistrzowie i  muszą oni cieszyć się autonomią - powiedział minister na wideokonferencji prasowej.

Konsekwencją  wejścia w życie Pakietu ma być umorzenie wszystkich wszczętych i niezakończonych postępowań dyscyplinarnych, które dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Czytaj też: Profesorka przerwała wykład z powodu błyskawicy „Strajku Kobiet”. RPO jest zdumiony

Głównym założeniem pakietu jest poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. Do zapewnienia realizacji tych celów ustawa zobowiązuje rektora.

Pakiet przewiduje m.in. obowiązek poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy dotyczącej jego osoby. Nauczyciele zyskują też możliwość skierowania zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy Ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego, któremu zostało wydane polecenie rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Trybem odwoławczym od postanowienia tej komisji jest możliwość wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ponadto nauczyciel akademicki nie może zostać zawieszony na etapie postępowania wyjaśniającego.