Dokument został podzielony na sześć sekcji, w których przedstawiono m.in. kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu czy zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów. Dokument liczy 26 stron.

Zgodnie z wytycznymi na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Przy czym nie dotyczy to ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

Rodzice i opiekunowie prawni nie będą mogli wejść z dzieckiem na teren szkoły. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

W dniach, w których będzie przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Według zaleceń zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Będą musieli natomiast korzystać z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W zaleceniach zaznaczono, że zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.