Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy (4 920 498) z 24 376 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakończyło dziś, 25 czerwca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ten rok szkolny jest drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej.

Czytaj także: Wakacje autem w czasie pandemii: na co uważać i co warto wiedzieć

Rok szkolny 2020/2021 – kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii koronawirusa:

- 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną;

- od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 19 października 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w strefie żółtej i czerwonej) do 16 maja 2021 r. – kształcenie na odległość;

- od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej przeszły na kształcenie na odległość;

- od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie stacjonarne;

- od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej w poszczególnych regionach Polski.

- 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola;

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym;

- od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym;

- od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.

Ministerstwo oświadcza, ze przygotowało elastyczne przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół i placówek mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor miał możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. Bez pomocy nie zostali też uczniowie z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy zostali też zobowiązani, aby na prośbę rodziców organizować nauczanie stacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W przypadku szkół specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia mogły być prowadzone w szkole, a decydował o tym dyrektor szkoły.

We współpracy z GIS, zostały również przygotowane wytyczne sanitarne dla szkół powracających do pracy w trybie stacjonarnym.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w grudniu 2020 r. Wymagania egzaminacyjne stanowiły zawężony katalog wymagań podstawy programowej.

Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEiN, CKE i GIS. Ponadto, aby ograniczać kontakty i minimalizować ryzyko zagrożenia, egzamin maturalny w 2021 r. został przeprowadzony wyłącznie w formie pisemnej.

Egzaminy w 2021 r. odbyły się zgodnie z harmonogramem:

- egzamin maturalny – 4-20 maja 2021 r.;

- egzamin ósmoklasisty – 25-27 maja 2021 r.

W styczniu br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił kolejną prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. To uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których – ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa – prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zawody znajdujące się na tej liście są dodatkowo finansowane przez cały okres nauki ucznia. Prognoza obejmuje również zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. Na jej podstawie możliwe jest kształtowanie oferty szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Wprowadzono 4 nowe zawody, w których kształcenie ruszy od września br. Są to: technik dekarstwa, technik robotyk, technik stylista, podolog. Zmodyfikowano 3 zawody: opiekun medyczny, technik gazownictwa i technik spawalnictwa (kształcenie w tym zawodzie będą mogli kontynuować również absolwenci szkół kształcących w zawodzie monter systemów rurociągowych).

1 września 2020 r. rozpoczęto kształcenie w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.