Tegoroczny egzamin odbył się z miesięcznym opóźnieniem. Sesja główna trwała od 8 do 29 czerwca. Część ustna natomiast od 15 do 29 czerwca. Egzamin dodatkowy odbył się w od 8 do 14 lipca. W związku z tym abiturienci musieli poczekać na wyniki do 11 sierpnia.

Jak podaje CKE do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zdało aż 74,0 proc. z nich. Lepiej od uczniów techników (62,2 proc.) poradzili sobie uczniowie liceów (81,1 proc.).  17,2 proc. tegorocznych absolwentów ma prawo do poprawki egzaminu. Natomiast 8,8 proc. zdających najwcześniej będzie mogło poprawić egzamin dopiero za rok. Jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe, to język polski zdało 92 proc. ogółu tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Z matematyką było nieco gorzej. Tu poziom zdawalności to 79 proc. Z języków na poziomie podstawowym zdający najchętniej wybierali język angielski. Następnie niemiecki i rosyjski. Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym był język angielski. Najlepszą zdawalnością z obowiązkowych języków cieszył się język francuski z wynikiem 98 proc. Język angielski w tym przypadku uplasował się na czwartym miejscu z 92 proc. wynikiem. 
 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki będą znane do 30 września.

Sprawdzanie wyników

Już dziś uczniowie mogli sprawdzić swoje indywidualne wyniki w internecie. 11 sierpnia wyniki pojawiły się na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych między godziną 8.00 a 10.00.

Czytaj także: Matura 2020 - wszystko co powinieneś wiedzieć

Aby się zalogować maturzyści otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali specjalne loginy i hasła. 

Zdana matura

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Poprawka

Do poprawki egzaminu maturalnego mogą przystąpić tylko ci, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu. Jest jednak warunek. Maturzysta, który chce przystąpić do poprawki musiał podejść do wszystkich egzaminów, a żaden z nich nie mógł zostać unieważniony. Ci, którym nie powiodło się w przynajmniej dwukrotnie mogą poprawić egzamin dopiero za rok.

W tym celu zdający mają 7 dni na złożenie oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

Jak się odwołać od wyniku

Każdy zdający może wystąpić o wgląd do swojej pracy. W tym celu musi zgłosić się do odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Pracę można nawet sfotografować.

W następnej kolejności niezadowolony z oceny maturzysta może poprosić o weryfikację egzaminu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Na decyzję dyrektora OKE przysługuje odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek należy złożyć poprzez okręgową komisję w ciągu siedmiu dni. Wtedy wniosek ponownie trafia do OKE. Odpowiedzi, których nie uzna dyrektor OKE są kierowane do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

Egzamin ustny tylko wyjątkowo

Z uwagi na obostrzenia dot. koronawirusa do części ustnej egzaminu maturalnego w tym roku przystąpili tylko absolwenci, którzy złożyli stosowne deklaracje ze względu na konieczność przekazania wyniku z egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Dwie formuły

Tegoroczne egzaminy różniły się od poprzednich za sprawą koronawirusa. Poza tym podobnie jak w roku poprzednim maturzyści zdawali egzamin w dwóch formułach.

Do egzaminu w „nowej" formule przystąpili: tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum, absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się: przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r.

Do egzaminu w „starej" formule przystąpili absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub zdecydowali się: przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik.

Uchwały rekrutacyjne

W związku z pandemią w roku akademickim 2019/2020 uczelnie mogły dokonać zmian w uchwale, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. Uczelnie publiczne mogą także dokonać zmiany zasad przyjmowania na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.