Dodatek osłonowy to element tarczy antyinflacyjnej. Rząd szacuje, że skorzysta z niego blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce.  Na sfinansowanie dodatku przeznaczono w budżecie  4 mld zł.

Zgodnie z nowymi przepisami, na dodatek osłonowy może liczyć gospodarstwo domowe, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

2100 zł  - w gospodarstwie jednoosobowym,

1500 zł  - na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód będzie ustalany w taki sam sposób jak świadczenia rodzinne.

Wnioskujący o wsparcie, którzy spełniają kryterium dochodowe dostaną pomoc uzależnioną od miesięcznego dochodu:

400 zł rocznie otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,

600 zł rocznie  otrzyma 2-3-osobowe gospodarstwo, jeśli dochód na głowę nie przekracza 1500 zł miesięcznie,

850 zł rocznie  otrzyma 4-5-osobowe gospodarstwo, w którym miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,

1150 zł rocznie otrzyma gospodarstwo 6- i więcej osobowe, w którym miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Ale jest też grupa beneficjentów, którzy dostaną wyższe dodatki. Chodzi o gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi (konieczny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Przy takich samych kryteriach dochodowych, jak pozostali świadczeniobiorcy, dostaną nieco więcej pieniędzy:

500 zł rocznie  dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,750 zł rocznie  dla gospodarstwa domowego 2-3-osobowego,

1062,50 zł rocznie  dla 4-5-osobowego gospodarstwa domowego,

1437,50 zł rocznie  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę" -  jeżeli gospodarstwo domowe przekroczy kryterium dochodowe, to dodatek zostanie wypłacony w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Chyba że tak ustalony dodatek miałby wynosić mniej niż 20 zł - wtedy nie będzie wypłacany.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony w 2022 w dwóch równych ratach: pierwsza do 31 marca 2022 r., a druga do 2 grudnia 2022 r.

Wraz z ustawą zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dz.U. z 3 stycznia 2022, poz. 1 i 2

Czytaj więcej

Pieniądze na żywność nie przekreślają pomocy w zakupie leków - wyrok WSA