Uczeń i absolwent, idąc na  sprawdzian czy egzamin, powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną, dowód osobisty. Jeśli jednak ktoś zapomni legitymacji, jego tożsamość może potwierdzić wychowawca czy inny nauczyciel z danej szkoły.

Do sali, w której jest przeprowadzany zarówno egzamin ustny, jak i pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych).

Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 130, poz. 906 ze zm.).

Dwa dni na zastrzeżenia

Egzamin powinien być przeprowadzony w ciszy i spokoju. Każdy zdający musi mieć swój stolik, ustawiony w odległości od sąsiednich zapewniającej samodzielność. Na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne i przybory pomocnicze dopuszczone przez CKE. Nie może się więc na nim znaleźć maskotka, kanapka czy nawet czysta kartka.

Jeśli uczeń uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w ciągu dwóch dni zgłosić zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Takim naruszeniem może być hałas uniemożliwiający odsłuchanie płyty CD na egzaminie z języka obcego czy niewyraźne nagranie. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od daty ich otrzymania. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Dla kogo dodatkowy termin

Każdy, kto nie mógł stawić się na egzamin ustny czy pisemny, bo np. zachorował lub brał udział w olimpiadzie międzynarodowej, może starać się o dopuszczenie do egzaminu w terminie późniejszym. Absolwent lub rodzice ucznia muszą złożyć do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu udokumentowany wniosek o dopuszczenie go do egzaminu w dodatkowym terminie. Należy do niego dołączyć np. zaświadczenie lekarskie, informacje o uczestnictwie w ważnych zawodach czy olimpiadzie. Dyrektor szkoły przekazuje je niezwłocznie dyrektorowi OKE. Ten ma dwa dni na podjęcie decyzji, która jest ostateczna.

Dodatkowy pisemny egzamin maturalny odbędzie się od 5 do 21 czerwca, gimnazjalny – od 4 do 6 czerwca, a sprawdzian dla szóstoklasistów – 3 kwietnia.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Ściąganie grozi niezdaniem

Okręgowa komisja egzaminacyjna może unieważnić egzamin w dwóch przypadkach:

> jeśli zdający został przyłapany na ściąganiu,

> jeśli OKE udowodni, że praca została napisana niesamodzielnie.

W pierwszym przypadku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin ucznia, który zakłóca jego prawidłowy przebieg w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. Jeśli uczeń nie zgodzi się z decyzją przewodniczącego, ma dwa dni na odwołanie się do dyrektora OKE.

W drugim przypadku dyrektor OKE po otrzymaniu od egzaminatorów podejrzenia o niesamodzielnym napisaniu pracy, powołuje zespół ekspertów, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Jeśli zostanie w  nim udowodnione niesamodzielne wykonanie pewnych zadań, to dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję o unieważnieniu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu. Przepisy oświatowe nie dają uczniowi prawa do odwołania.

Odwołanie od unieważnienia

Unieważnienie, mimo iż Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz okręgowe i Centralna Komisja Egzaminacyjna w oficjalnych wypowiedziach podkreślają, że nie jest decyzją, nosi jej znamiona. Użycie tej czy innej nazwy nie ma znaczenia dla charakteru prawnego danego aktu jako decyzji (tak m.in. podkreślił SN w wyroku z 18 października 1985 r., II CR  320/85). Unieważnienie jest aktem rozstrzygającym merytorycznie indywidualną sprawę należącą do właściwości organu administracji państwowej, a zatem zgodnie z k.p.a. jest decyzją. Na tej podstawie można też wystosować odwołanie od niej do  ministra edukacji narodowej. OKE podlega bowiem bezpośrednio ministrowi i jest niezależna od CKE. Ponadto nawet przy założeniu, że akt unieważnienia egzaminu maturalnego nie jest decyzją administracyjną, zgodnie z  art. 3 § 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi można go uznać za inny akt z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, który podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do  usunięcia naruszenia prawa w  terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

Wgląd do pracy

Uczeń lub jego rodzice oraz absolwent, którzy mają wątpliwości co do wyniku sprawdzianu lub egzaminu, mogą złożyć wniosek do dyrektora OKE z prośbą o udostępnienie pracy. Warto to zrobić, ponieważ arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, OKE przechowują jedynie przez sześć miesięcy. Sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane tylko w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. OKE jest tylko osiem i osoby z województwa lubelskiego podlegają OKE w Krakowie. Zatem aby zobaczyć pracę, będą musiały pojechać do stolicy Małopolski. Na obejrzenie pracy dostaje się od 15 do 30 minut. Mimo tak ograniczonego prawa do wglądu, wielu osobom udaje się udowodnić okręgowej komisji, że egzaminatorzy źle podliczyli punkty czy nie ocenili wszystkich odpowiedzi. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny. Nie można zatem kwestionować uzyskanej oceny, ale sposób jej wystawienia. To, co można zaznaczyć w piśmie do dyrektora OKE, to fakt, że egzaminator źle podliczył punkty, nie uwzględnił odpowiedzi na wszystkie pytania itd.

Czytaj więcej w naszym specjalnym serwisie: Raport szkolny

Czytaj także w serwisach:

Prawo dla Ciebie

»

Twoje prawo

»

Edukacja, oświata, wychowanie

Samorząd

»

Zadania

»

Oświata i edukacja

Sfera budżetowa

»

Nauczyciele

»

Nauczyciele samorządowi