Jak podkreślał Prokurator Generalny takie zachowanie zachwieje pewność obywateli co do systemu sądownictwa, ich sytuacji prawnej i przysługującym im środkom ochrony, a przede wszystkim wiarę w ostateczność i ważność wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 

W celu ochrony tej pewności i suwerenności, Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i brzmieniu tego przepisu, jakie nadał ETPC wyrokiem z 7 maja 2021 r. w postępowaniu wszczętym przeciwko Polsce na skutek skargi Xero Flor. 

Czytaj też:

Case Xero Flor - ETPCz wydał 7 maja 2021 roku wyrok w sprawie spółki i Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku w sprawie Xero Flor, Europejski Trybunał podważył legalność funkcjonowania i orzekania Trybunału Konstytucyjnego ze względu na nieprawidłowe obsadzenie stanowisk. Orzeczono, że Polska naruszyła prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą. 

Taka ocena jest sprzeczna z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału i interpretacją art. 6 Konwencji. Według Ministra, "sąd" z przepisu nie może obejmować Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie stanowi on elementu wymiaru sprawiedliwości, a dokonuje jedynie hierarchicznej kontroli norm prawnych. 

Dotychczasowa linia orzecznicza ETPCz brała pod uwagę konstytucyjne normy ustrojowe, a w tym przypadku według polskiej Konstytucji nie ma możliwości by Trybunał w Strasburgu badał ustrojową pozycję Trybunału Konstytucyjnego i legalność powołanych do niego sędziów, tym samym Strasburg naruszył suwerenność państwa polskiego do samodzielnego kształtowania sądownictwa konstytucyjnego. 

W swoich wypowiedziach, Zbigniew Ziobro podkreśał, że intencją skierowania wniosku jest jedynie przeciwdziałanie nieuprawnionemu rozszerzaniu komptencji Trybunału w Strasburgu, a nie jak mogą niektórzy oceniać, sprzeciw wobec zobowiązań nakładanych na Polskę w związku z przystąpieniem do Konwencji.