Prof. Wiącek podkreślił w swoim wystąpieniu  w środę, że nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej, uważa się za człowieka samodzielnego i niezależnego.

- Ważne jest dla mnie doprecyzowanie i rozwijanie kierunków działania Rzecznika Praw Obywatelskich, aby skuteczniej wspierały osoby z uzasadnionym poczuciem wykluczenia, wynikającym np. z niepełnosprawności, ze związanej z wiekiem lub chorobą nieporadności, kryzysu bezdomności, osobistych przekonań czy światopoglądu - powiedział prof. Wiącek. - Zapewniam, że w Biurze RPO, jeśli dostąpię zaszczytu powołania na ten urząd, otworzę szeroko drzwi osobom potrzebującym rady, wsparcia czy działań procesowych - dodał.

Prof. Wiącek mówił, że  chce w swojej działalności wzmóc działania na rzecz takich praw obywatelskich jak prawo do życia w czystym środowisku, prawo do pokojowego demonstrowania swoich poglądów lub niezadowolenia, prawo do niezależnego i rzetelnego sądu, prawo do dóbr kultury, prawo do ochrony zdrowia. Godność, równość i dialog to trzy filary, na których kandydat chciałby oprzeć się w swojej działalności na stanowisku RPO.

Zdaniem kandydata, możliwe jest stworzenie kompromisowego rozwiązania w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Prof. Wiącek zadeklarował, że mógłby podjąć się koordynowania prac nad wykonaniem tego orzeczenia. W ocenie kandydata, minimalny standard niezawisłości sędziowskiej nakazuje, by sędzia nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za wydane orzeczenia.

Marcin Wiącek zaznaczył jednak, że jako Rzecznik sprzeciwiałby się, by w ramach sporu politycznego szafować takimi wartościami jak skuteczność objęcia obywateli RP mechanizmami ochrony prawnej wynikającymi z praw międzynarodowego, w tym z traktatów konstytuujących UE.

- Podkreślam, że od początku mojej aktywności naukowej prezentowałem i nadal popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi - powiedział prof. Wiącek. Jednak  jego zdaniem taki pogląd nikogo nie  upoważnienia do poszukiwania pozornych sprzeczności między polską ustawa zasadniczą a traktatami międzynarodowymi, a skutki ich usuwania mogą zagrozić stabilności systemu ochrony praw człowieka.

- Apeluję, aby władze publiczne poszukiwały rozwiązań bieżących problemów prawnych i politycznych w duchu kompromisu i w poczuciu odpowiedzialności za długofalowe efekty swoich działań - mówił kandydat.

Wiącek odpowiadał też na pytania senatorów ws.  instytucji ubezwłasnowolnienia, finansowania in vitro, aborcji i wolności prasy.

Sejm wybrał prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich na początku lipca. Wiącek może objąć urząd, gdy Senat zaakceptuje decyzję Sejmu. To szósta próba powołania następcy Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 r., ale pełnił funkcję do 15 lipca 2021 r., gdyż parlament nie zdołał wyłonić kolejnego Rzecznika.