Starosta jest pracownikiem samorządowym. Zasady zatrudniania pracowników samorządowych zostały określone w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.[/link]).

Z ustawy tej wynika, że pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani na podstawie: wyboru, powołania lub umowy o pracę. Jednak starostę można zatrudnić tylko na podstawie wyboru.

Tak samo, na podstawie wyboru, są zatrudniani: wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi.

[srodtytul]Kto może być zatrudniony na podstawie wyboru[/srodtytul]

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru może być osoba, która:

- jest obywatelem polskim,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Starosta jest przewodniczącym zarządu powiatu, a członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Oznacza to, że starosta nie może pełnić żadnej z tych funkcji.

[srodtytul]Kto wybiera starostę[/srodtytul]

Starostę wybiera rada powiatu w głosowaniu tajnym. Wybór następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (art. 27 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163434&tresc=1&wid=288130#3.]ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.[/link]).

Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

Pracodawcą starosty jest starostwo powiatowe, a wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały.

[srodtytul] Odwołanie starosty[/srodtytul]

Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Taki wniosek musi być na piśmie i zawierać uzasadnienie przyczyny odwołania. Podlega też zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

[b]Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady[/b]. Głosowanie przeprowadza się po zapoznaniu z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Głosowanie jest tajne.

Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania.

[b]Starosta może sam zrezygnować z pełnionej funkcji. W takiej sytuacji przyjęcie rezygnacji następuje zwykłą większością głosów.[/b]

Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu.

[i]Prosimy także o zapoznanie się z naszymi serwisami:

[link=http://www.rp.pl/temat/55707.html] rp.pl » Samorząd » Radni i pracownicy samorządowi » Zatrudnienie [/link]

[link=http://www.rp.pl/temat/55684.html] rp.pl » Samorząd » Ustrój i kompetencje » Wybory i referenda [/link][/i]