Tak wynika z przyjętego na ostatnim posiedzeniu rządu projektu ustawy okołobudżetowej na 2012 r. Zakłada on, że kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2012 r. pozostanie bez zmian, czyli na poziomie z 2008 r. Tak jak w ubiegłym roku (i dwa lata temu) będzie ona wynosić 1766,46 zł.

Kwota ta ma szczególne znaczenie dla radnych. Jak wynika bowiem z art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, czyli 2649,69 zł.

Na wysokość diet radnych wpływ ma również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (DzU z 2000 r. nr 61, poz. 710). Zgodnie z nim dieta wynosząca do 100 proc. maksymalnej wysokości może przysługiwać radnemu w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców. W gminach liczących do 100 tys. mieszkańców największa dieta wynosi 75 proc. diety maksymalnej, a w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców radny może dostać maksymalnie połowę tej kwoty, czyli 1324,84 zł.

Czytaj także w serwisie:

Samorząd

»

Radni i pracownicy samorządowi

»

Wynagrodzenia