Samorządowych urzędników, tych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, jak i zwykłych, należy oceniać. Czynności tych dokonuje bezpośredni przełożony pracownika w określonych terminach. Ocenę przeprowadza się nie rzadziej niż co dwa lata i nie częściej niż co sześć miesięcy.

[srodtytul]Znajomość prawa i wykonywanie obowiązków[/srodtytul]

Przedmiotem oceny – zgodnie z treścią art. 27 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych – jest sposób wywiązywania się przez urzędnika z obowiązków, które wynikają z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz z przepisów ustawowych określonych w art. 24 i 25 ust. 1 omawianej ustawy.

[wyimek]Regulamin przeprowadzania ocen pracowników samorządowych należy opracować najpóźniej do końca czerwca 2009 r.[/wyimek]

Zgodnie z ich treścią do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy przede wszystkim dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. W szczególności natomiast pracownik samorządowy powinien:

- przestrzegać konstytucji, ustaw oraz rozporządzeń, czyli jednym słowem powinien znać przepisy, którymi się posługuje;

- sumiennie, sprawnie i bezstronnie wykonywać zadania;

-udzielać informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym i prawnym, jak również udostępniać im dokumenty będące w posiadaniu zatrudniającej go jednostki oczywiście pod warunkiem, że prawo tego nie zabrania;

- dochować tajemnicy chronionej ustawowo;

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- być uprzejmym i życzliwym w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami;

-zachowywać się z godnością w miejscu pracy, ale również poza min;

- stale podnosić kwalifikacje zawodowe i umiejętności.

Ocenie podlega również sposób, w jaki urzędnik wykonuje polecenia przełożonego. Ta ostatnia kwestia wymaga wyjaśnienia. Nie chodzi bowiem o to, czy pracownik wykonuje wszystkie polecenia, ale czy robi to „z głową”. Zgodnie bowiem z treścią art. 25 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r., jeżeli jest on przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, powinien o tym przełożonego zawiadomić na piśmie. Takie polecenie wykonuje, dopiero gdy uzyska pisemne potwierdzenie polecenia. W takiej sytuacji ma obowiązek zawiadomić kierownika jednostki. W sytuacji, w której urzędnik jest przekonany, że wykonując polecenie, popełni przestępstwo, wykroczenie lub narazi gminę na straty, jego obowiązkiem jest odmówić wykonania polecenia oraz zawiadomić kierownika zatrudniającej go jednostki.

[srodtytul]Rozporządzenie zastąpią regulaminy[/srodtytul]

Zasady dokonywania ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych urzędniczych określały do 1 stycznia 2009 r. powszechnie krytykowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Obecnie, na mocy upoważnienia zawartego w art. 28 nowej ustawy o pracownikach samorządowych, zasady te określić ma kierownik jednostki, np. wójt dla urzędu gminy czy dyrektor zakładu oczyszczania miasta dla swoich pracowników. W regulaminach tych, wydanych w formie zarządzenia, określić należy:

- sposób dokonywania ocen;

- okresy, za które ocena jest sporządzana;

- kryteria sporządzania ocen oraz ich skalę.

Określając treść regulaminu, kierownik danej jednostki powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę funkcjonowania zarządzanej przez siebie jednostki.

Po sporządzeniu oceny należy przedstawić ją pracownikowi niezwłocznie. Trafić ona powinna również do kierownika jednostki. Jeżeli urzędnik nie jest nią usatysfakcjonowany albo po prostu się z nią nie zgadza, może – w terminie siedmiu dni od jej doręczenia – się od niej odwołać do kierownika jednostki. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni. W przypadku, gdy kierownik uzna je za zasadne, może postąpić w dwojaki sposób. Albo może ocenę zmienić, albo zarządzić ponowne jej przeprowadzenie.

[srodtytul]Niekompetentnego trzeba zwolnić[/srodtytul]

Obowiązek ponownego sporządzenia oceny istnieje natomiast zawsze w sytuacji, w której urzędnik uzyskał ocenę negatywną. Przeprowadza się ją nie wcześniej niż w po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

Konsekwencją uzyskania przez urzędnika ponownej oceny negatywnej jest obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

[i]Podstawa prawna: [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458)[/link][/i]