Jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, rozwiązanie mam planowane na 10 września, a w lipcu chcę wyjechać za granicę i tam urodzić dziecko. Problem polega na tym, że co miesiąc muszę dostarczać do pracy zwolnienia lekarskie, a gdy wyjadę to przez te dwa miesiące, do końca ciąży,  będę pod opieką lekarzy w Anglii.  Czy mogę przesyłać pracodawcy zwolnienia z zagranicy? Jeżeli nie, to co mam zrobić, żeby uniknąć dyscyplinarki za niedostarczenie zwolnienia?

– pyta czytelniczka

Mamy dobrą wiadomość: czytelniczka może przesłać pracodawcy zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza w Anglii. Pozwala na to § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Łatwiej, gdy lekarz jest w UE

Co do zasady dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Nie ma jednak obowiązku przetłumaczenia zaświadczenia, jeśli zostało wydane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw-stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

Polska i Wielka Brytania są członkami UE, więc ani ZUS, ani polski pracodawca nie mają prawnych podstaw, by wymagać  zaświadczenia przetłumaczonego na język polski. Zagraniczne L-4 musi jednak spełniać inne formalne wymagania:

- zawierać  nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,

- być opatrzone datą wystawienia i podpisem;

- określać początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Ubezpieczony powinien zwrócić uwagę, czy zagraniczny lekarz nie zapomniał o żadnym z tych elementów.

Trzeba pilnować terminu

Ubezpieczony w ZUS, który będzie niezdolny do pracy z powodu choroby stwierdzonej przez lekarza w innym państwie członkowskim UE i otrzyma na to stosowane zaświadczenie, powinien przesłać je bezpośrednio do podmiotu wypłacającego jej świadczenia, czyli do płatnika składek (pracodawcy) lub oddziału ZUS. Nie ma obowiązku przedkładania zaświadczeń lekarskich za pośrednictwem instytucji miejsca zamieszkania lub pobytu, czyli w przypadku czytelniczki – angielskiego odpowiednika ZUS.

Trzeba pilnować terminu na dostarczenie pracodawcy lub ZUS zwolnienia, które jest podstawą  wypłaty wynagrodzenia i  zasiłku chorobowego. Polskie przepisy przewidują, że ubezpieczony musi dostarczyć płatnikowi zaświadczenie o niezdolności do pracy zasiłku nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Opóźnienie uderzy po kieszeni, bo płatnik obniży  zasiłek o 25 proc. począwszy od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Tej sankcji nie ma tylko wtedy, gdy niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ZUS może z własnej inicjatywy lub na prośbę pracodawcy  zlecać swoim odpowiednikom w innych krajach UE kontrole Polaków, którzy pobierają polski zasiłek przebywając poza granicami Polski.  Jeśli chory nie podporządkuje się formalnościom określonym w przepisach prawnych państwa zamieszkania, musi liczyć się z odmową wypłaty świadczeń, jednak decyzję o tym podejmuje zawsze instytucja polska – oddział ZUS.

A to przepisy unijne, które określają sposób postępowania przy składaniu wniosku o przyznanie prawa i wypłatę świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa:

-  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia

-  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z  16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z   16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego