Pracowałem 15 lat legalnie w Grecji, po tym okresie dostałem zasiłek dla bezrobotnych. Po zasiłku wróciłem do kraju i zarejestrowałem się w urzędzie pracy. Czy jest szansa, że w Polsce też dostanę zasiłek dla bezrobotnych? - pyta czytelnik

Co do zasady prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa się w kraju ostatniego zatrudnienia i zamieszkania. Jest on przyznawany na warunkach obowiązujących w tym państwie i w wysokości ustalonej tamtejszymi przepisami. W pewnych okolicznościach zasiłek przyznany w jednym państwie UE można przetransferować do innego państwa UE. Wtedy jest on wypłacany tak samo jak w państwie, w którym został przyznany przez co najmniej 3 miesiące, a maksymalnie – i tylko w wyjątkowych sytuacjach – 6 miesięcy .

Prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje jedynie wówczas, gdy celem wyjazdu do innego kraju jest poszukiwanie tam pracy i podjęcie zatrudnienia. Transfer jest niemożliwy, gdy wyjazd ma na celu podjęcie studiów lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aby zachować prawo do zasiłku w przypadku skorzystania z transferu, trzeba wrócić do wypłacającego go kraju do dnia wygaśnięcia prawa do zasiłku lub w dniu jego wygaśnięcia.

Jeśli jednak czytelnik przyjechał do Polski po tym, jak greckie służby zatrudnienia zakończyły wypłacanie mu zasiłku dla bezrobotnych, to o transferze nie ma mowy. Osoba, która po okresie pracy w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub w Szwajcarii wróciła do Polski i nie może znaleźć zatrudnienia, a nie ma już prawa do transferu zasiłku, może starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

Prawo do świadczenia mają osoby, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy były zatrudnione w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub w Szwajcarii. W wypadku pracy w krajach Unii Europejskiej, EOG oraz Szwajcarii sumowaniu podlegają zarówno okresy pracy najemnej, jak i pracy na własny rachunek (działalność gospodarcza), jeśli tylko ustawodawstwo instytucji zagranicznej uznaje je za okresy ubezpieczenia. Istotne jednak, aby ostatni okres zatrudnienia był w państwie, w którym osoba bezrobotna będzie się ubiegała o zasiłek. Zatem o polski zasiłek dla bezrobotnych można ubiegać po powrocie z zagranicy tylko wtedy, gdy ostatnie miejsce zatrudnienia było właśnie w Polsce.

Okres przepracowany w innym kraju zostanie uwzględniony, jeśli uzyskamy w tym kraju potwierdzenie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia na formularzu PD U1 (dawniej E 301). To jedyny dokument uznawany przez służby zatrudnienia. Nie wystarczy zatem dostarczenie np. świadectwa pracy z innego kraju Z wnioskiem o wydanie formularza PD U1/E 301 należy wystąpić do instytucji odpowiedzialnej w danym państwie za przyznanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych. Ich adresy i telefony można znaleźć na stronie internetowej http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=pl

Ważna informacja dla bezrobotnych po powrocie z zagranicy: po rejestracji w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce stałego lub czasowego zameldowania, należy zgłosić się także do wojewódzkiego urzędu pracy. Ten ostatni bowiem podejmuje decyzję w kwestii przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany na podstawie polskich przepisów i wypłacany w wysokości przysługującej zgodnie z polskim prawem.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ