Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 28 marca br. na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

- w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,

- w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają, tak jak do tej pory:

- rodzice dzieci w wieku do lat 8;

- ubezpieczeni rodzice dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ubezpieczeni rodzice  lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych,

zwolnieni przez pracodawcę z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.