Limit składek dodatkowych wpłacanych do pracowniczych programów emerytalnych

Tegoroczny limit składek dodatkowych wpłacanych do pracowniczych programów emerytalnych wynosi 18 247,50 zł.

Aktualizacja: 14.05.2016 09:21 Publikacja: 14.05.2016 09:00

Limit składek dodatkowych wpłacanych do pracowniczych programów emerytalnych

Foto: 123RF

Zasadniczym źródłem oszczędności gromadzonych przez uczestników pracowniczych programów emerytalnych (dalej: PPE) są składki finansowane przez pracodawców, tzw. podstawowe. Poza nimi rachunek w PPE zasilają składki dodatkowe oraz wpłaty transferowe. Poziom oszczędności zależy też od zysków wypracowanych przez środki zgromadzone w PPE.

Podstawowy strumień

Zgodnie z art. 24 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 710 ze zm., dalej: ustawa o PPE) pracodawca finansuje składkę podstawową do PPE. W umowie zakładowej określa się jej wysokość i sposób ustalenia. Możliwe jest to na trzy sposoby:

- jako odsetek od wynagrodzenia uczestnika PPE,

- jako określona stała kwota lub

- jako odsetek od wynagrodzenia uczestnika PPE ze wskazaniem maksymalnej kwoty tej składki.

Jednak w myśl art. 24 ust. 2 ustawy o PPE kwota odprowadzanej składki podstawowej nie może przekraczać 7 proc. wynagrodzenia uczestnika PPE. W praktyce oznacza to, że pracodawca co miesiąc nalicza i odprowadza ją w sposób określony w umowie zakładowej, ale podstawę ustalenia wysokości składki podstawowej stanowi wynagrodzenie uczestnika PPE.

Z kolei art. 2 pkt 15 ustawy o PPE definiuje, co należy rozumieć przez wynagrodzenie na potrzeby ustalenia wysokości składki podstawowej. Wynagrodzenie oznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia z art. 19 tej ustawy. Gdy więc składkę podstawową zgodnie z umową zakładową określono na 5 proc. wynagrodzenia, pracodawca co miesiąc nalicza każdemu uczestnikowi PPE 5 proc. przysługującego mu wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych. W dalszej kolejności tak naliczoną składkę podstawową szef odprowadza na rachunek uczestnika w PPE w terminie wskazanym w umowie zakładowej.

Dodatkowe z limitem

PPE zasilać mogą także składki dodatkowe. Wolno je odprowadzać pod warunkiem, że nie zakazuje tego umowa zakładowa. Jeśli to dopuszcza, uczestnik programu może zadeklarować takie wpłaty, określając jednocześnie ich wysokość. Ustaloną przez uczestnika składkę dodatkową pracodawca co miesiąc potrąca z jego wynagrodzenia po uprzednim pomniejszeniu tego wynagrodzenia o należności publicznoprawne i odprowadza na rachunek uczestnika PPE.

Obowiązuje jednak ustawowy limit składki dodatkowej, którą wolno odprowadzić do PPE. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o PPE suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W 2016 r. limit składek dodatkowych do PPE wynosi 18 247,50 zł.

Transfer z innego programu

Innym sposobem zasilania PPE są wpłaty transferowe. Nazywane są nimi wpływy na rachunek uczestnika PPE środków pochodzących z innego PPE tego uczestnika lub indywidualnego konta emerytalnego (IKE) dokonywane na podstawie dyspozycji uczestnika PPE. Uczestnik PPE, który ma środki w innym PPE lub w IKE, może je przetransferować do PPE, w którym obecnie oszczędza.

Aby jednak tego dokonać, musi spełnić określone ustawowe warunki. Przykładowo przelew pieniędzy z innego PPE do tego, w którym aktualnie oszczędza, jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy nie jest on zatrudniony u pracodawcy prowadzącego program, z którego dochodzi do wypłaty transferowej. Wyjątek dotyczy likwidacji programu, z którego przekazuje się środki.

Z zysków

Oszczędności na rachunku w PPE powiększają też zyski wypracowane przez fundusze. Składki czy wpłaty transferowe fundusze inwestują zgodnie z własną polityką. Dlatego tak istotna dla ochrony kapitału zgromadzonego w PPE i jego pomnażania jest rozsądna dywersyfikacja gromadzonych pieniędzy, np. między fundusze o zróżnicowanym stopniu ryzyka.

—Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy" sp.k.

Zasadniczym źródłem oszczędności gromadzonych przez uczestników pracowniczych programów emerytalnych (dalej: PPE) są składki finansowane przez pracodawców, tzw. podstawowe. Poza nimi rachunek w PPE zasilają składki dodatkowe oraz wpłaty transferowe. Poziom oszczędności zależy też od zysków wypracowanych przez środki zgromadzone w PPE.

Podstawowy strumień

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości