Ta forma pomocy potrzebującym wymaga wpłaty przez podatnika własnych pieniędzy. W wyniku rozliczenia rocznego i odliczenia darowizny od dochodu odzyskuje on tylko ich część.

Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawą o PIT[/link] odliczone mogą być darowizny przekazane na cele określone w art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169569]ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[/link]. Przepis ten zawiera rozbudowany katalog bardzo różnych celów.

Wymienia m.in. działalność charytatywną, ochronę i promocję zdrowia, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Darowizna nie może być przekazana każdemu. Musi to być podmiot wskazany w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Chodzi przede wszystkim o fundacje i stowarzyszenia oraz inne osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Nie jest natomiast wymagane, aby obdarowany posiadał status organizacji pożytku publicznego (w praktyce zwykle będzie go posiadał, bo bez tego nie można otrzymywać 1 proc. podatku).

Ponadto ustawa o PIT pozwala odliczyć darowizny na cele kultu religijnego oraz wartość krwi oddanej przez honorowych dawców.

Nie można pomniejszyć dochodu o darowizny na rzecz osób fizycznych, a także firm prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Łączna kwota odliczeń wymienionych w ustawie o PIT nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Limit ten nie zawsze jednak obowiązuje. Dochód może być bowiem zmniejszony o darowizny nie tylko na podstawie ustawy o PIT. Możliwość taką przewidują także ustawy regulujące stosunek państwa do poszczególnych Kościołów.

W ten sposób podatnik może odliczyć kwoty przeznaczone na działalność charytatywno-opiekuńczą. Przykładem takiej regulacji jest art. 55 ust. 7[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FBE70C4219925C6EB4138E071FCE20ED?id=71322] ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 29, poz. 154 z późn. zm.)[/link].

Zgodnie z nim darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą jest wyłączona z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Wszystkie darowizny pieniężne muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Gdy podatnik przekazuje inny majątek, musi mieć dokument, z którego wynika wartość darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu darowizn w PIT/O nie tylko wskazują ich wartość. Muszą także podać, kogo wsparli.

[i] Polecamy także nasz serwis:

[link=http://www.rp.pl/temat/82634.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Roczne rozliczenie podatkowe » Ulgi i odliczenia » Darowizny » Darowizny na organizacje pożytku publicznego [/link][/i]