Kupujesz samochód? Jeśli przekroczysz ten termin zapłacisz nawet 70 tys. zł kary

Od 1 stycznia 2023 roku za spóźnienie w złożeniu deklaracji PCC-3 trzeba się liczyć z karą w wysokości nawet 69 800 złotych.

Publikacja: 04.01.2023 13:46

Kupujesz samochód? Jeśli przekroczysz ten termin zapłacisz nawet 70 tys. zł kary

Foto: Adobe Stock

Zakup samochodu podlega opodatkowaniu podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy termin złożenia formularza PCC‑3 i zapłaty podatku.

Na złożenie deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym jest tylko 14 dni. Minimalna kara za spóźnienie może wynieść dziesięć procent od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Urzędnik ma jednak prawo naliczyć aż dwudziestokrotność płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku będzie to 69 800 złotych brutto, a od 1 lipca - 72 000 złotych brutto.

Trzeba pamiętać, że umowa sprzedaży nie podlega podlega PCC, jeśli:

  • jest opodatkowana VAT albo jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej umowy jest zwolniona z VAT,
  • przedmiotem sprzedaży jest pojazd znajdujący się za granicą i spełniony jest jeden z następujących warunków:

- umowa jest zawarta za granicą,

- kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

Resort finansów podkreśla, że podatek płaci się zawsze od wartości rynkowej nabywanej rzeczy – nawet, jeśli w umowie ustala się inną cenę. Wartość rynkową określa się bowiem na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, uwzględniając ich miejsce położenia, stan i stopień zużycia, z dnia zawarcia umowy sprzedaży, bez odliczania długów i ciężarów. - Oznacza to, że nie zawsze cena zapłacona przez kupującego stanowić będzie podstawę opodatkowania, gdyż w konkretnym przypadku może ona odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu umowy - wskazuje MF.

Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Jeśli kilka osób kupi samochód na współwłasność, to obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich kupujących i wszystkie te osoby odpowiadają solidarnie za zapłatę podatku.

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa, a przyjęcie niższej wartości powoduje zaniżenie kwoty należnego podatku i konieczność jego uzupełnienia wraz z odsetkami.

Organ podatkowy może, w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, wezwać podatnika do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu tej umowy, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania (podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny), jeśli stwierdzi, że podatnik nie określił wartości lub nie odpowiada ona wartości rynkowej.

Jeżeli podatnik, pomimo tego wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy.

Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Jeżeli zawarta umowa podlega PCC i nie została zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza (płatnika PCC), do urzędu skarbowego trzeba złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC‑3. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta między więcej niż dwiema osobami kupującymi, wraz z deklaracją składa się załącznik PCC‑3/A (Informacja o pozostałych podatnikach). Jeden ze współwłaścicieli (kupujących) wypełnia i podpisuje deklarację PCC-3, a każdy z pozostałych współwłaścicieli załącznik Informację PCC-3/A).

Czytaj więcej

Zakup auta od osoby fizycznej z PCC

Składając deklarację samemu określamy podstawę opodatkowania, stawkę podatku oraz obliczamy podatek. Do deklaracji nie dołącza się umowy sprzedaży ani innych dokumentów związanych z tą umową.

Wysokość PCC wylicza się przy zastosowaniu stawki 2% – od umowy sprzedaży pojazdu.

Zwolniona z PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. - Umowa sprzedaży samochodu, którego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC. Jeśli cena samochodu ustalona na 1000 zł lub mniej, odpowiada jego wartości rynkowej, nie musisz składać deklaracji PCC‑3 i płacić podatku. Gdyby jednak okazało się, że wartość rynkowa tego samochodu przekracza 1000 zł, powinieneś złożyć deklarację PCC‑3 i zapłacić podatek od wartości rynkowej samochodu - wyjaśnia skarbówka.

Dokumenty można złożyć:

  • elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując je danymi autoryzacyjnymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • papierowo, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zakup samochodu podlega opodatkowaniu podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy termin złożenia formularza PCC‑3 i zapłaty podatku.

Na złożenie deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym jest tylko 14 dni. Minimalna kara za spóźnienie może wynieść dziesięć procent od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Urzędnik ma jednak prawo naliczyć aż dwudziestokrotność płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku będzie to 69 800 złotych brutto, a od 1 lipca - 72 000 złotych brutto.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży