1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Ustawa z 7 lipca 2017 r. o NAWA (Dz.U. poz. 1530) zmienia m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając  nowe zwolnienie od podatku. Do katalogu zwolnień w art. 21 ust. 1 dodano pkt 39a. Uchylone zostały jednocześnie dotychczasowe przepisy stanowiące podstawę zwolnienia od podatku świadczeń związanych z kształceniem na zagranicznych uczelniach, a przeznaczonych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma wspierać międzynarodową wymianę akademicką i działać na rzecz zwiększenia obecności polskiej nauki  w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez bardziej aktywną wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych, zachęcenie zagranicznych naukowców do pracy w polskich ośrodkach naukowych a młodych ludzi do studiowania w Polsce. Jednym z zadań agencji będzie także propagowanie języka polskiego za granicą.

Pełną ofertę programową NAWA przedstawi w 2018 r. Wówczas rozpocznie się również rekrutacja do programów.