Tak postanowił [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 25 września 2009 r. (I SA/Bk 167/09)[/b].

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Organy podatkowe stwierdziły, że podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów niezgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów.

Przyczyną odmowy uwzględniania poniesionych przez podatnika wydatków na przejazdy taksówkami był fakt, że dowody wewnętrzne na przejazdy taxi wystawione na podstawie paragonów nie odpowiadały warunkom formalnym stawianym przez przepisy prawa materialnego, w szczególności rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA stwierdził, że skarga jest zasadna, i uchylił zaskarżoną decyzję. Przypomniał, że aby wydatek mógł być kosztem, musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu i dotyczyć poszczególnego źródła, a z drugiej strony nie może się znajdować w tej grupie wydatków, które wyraźnie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Przy kwalifikowaniu kosztów uzyskania przychodów trzeba zatem brać pod uwagę zarówno przeznaczenie wydatku (jego celowość i racjonalność), jak i potencjalną możliwość przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodów.

Z problematyką kosztów uzyskania przychodów ściśle wiąże się też kwestia dokumentowania wydatków. Zarówno fakt poniesienia wydatku, jak i związek wydatku z przychodem może być w toku postępowania wykazywany za pomocą każdego dowodu odpowiadającego warunkom stawianym przez przepisy prawa procesowego.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Inicjatywę dowodową w toku postępowania powinien przejawiać podatnik. Nie zwalnia to jednak organu z obowiązku podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Poszukiwanie i ujawnianie dowodów oparte jest na zasadzie legalności i jawności, a dowodem w sprawie podatkowej jest wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, o ile nie jest to sprzeczne z prawem (art.180 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EFA190CDC602BCC43D3D91FF1AA210A0?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]).

[wyimek]Ciężar wykazania związku wydatków z przychodem spoczywa na podatniku [/wyimek]

Sąd stwierdził, że [b]dokumenty wewnętrzne sporządzone w oparciu o paragony z kas fiskalnych, w których opisuje się cel każdego przejazdu taksówką, powinny stanowić dowód w przeprowadzonym postępowaniu i powinny zostać poddane wnikliwej analizie przez organy podatkowe. Czym innym jest bowiem rzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych w oparciu o dokumenty spełniające określone wymagania formalne wymienione w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a czym innym dokumentowanie poniesienia kosztów uzyskania przychodów na etapie postępowania podatkowego. To, że określony dokument nie mógł stanowić podstawy do dokonania zapisu w księdze podatkowej (np. paragon), nie może automatycznie oznaczać, że nie może on stanowić dowodu dokumentującego poniesienie wydatku w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej.[/b]