[b]Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku, jaki zapadł na posiedzeniu niejawnym z 2 grudnia 2008 r. (III PK 35/08).[/b]

Stanisława P., zatrudniona w samorządowych Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej na stanowisku głównej księgowej, 1 stycznia 2007 r. przeszła na emeryturę. Spółka nie wypłaciła jej jednak pełnej odprawy emerytalnej ani nagrody jubileuszowej.

Były pracodawca powołał się na art. 11 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80668]ustawy kominowej[/link] (dalej ustawa), ograniczył wysokość tych świadczeń łącznie do 32 tys. zł (po 16 tys. zł odprawy i nagrody), czyli 12-krotności ówczesnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Była główna księgowa złożyła do sądu pozew o wypłatę zaległej części od dnia wymagalności świadczeń, czyli 1 stycznia 2007 r. Twierdziła, że ustawa kominowa nie ma zastosowania do odprawy emerytalnej ani nagrody jubileuszowej. Przyjęty w spółce regulamin wynagradzania pracowników zakładał, zarówno w przypadku odprawy emerytalnej, jak i nagrody jubileuszowej, wypłatę świadczenia w wysokości 500 proc. ostatniej pensji pracownika. W przypadku Stanisławy P. pełne świadczenia wynosiłyby po 32 tys. zł.

Sąd rejonowy uwzględnił żądania powódki i przyznał jej 16 tys. wyrównania odprawy emerytalnej. Stwierdził bowiem, że nie jest to świadczenie dodatkowe w myśl art. 11 ustawy.

[srodtytul]Bez ograniczeń[/srodtytul]

SR przyznał jej także 16 tys. wyrównania nagrody jubileuszowej. Uznał, że jest to świadczenie dodatkowe objęte ustawowym limitem, ale w tym przypadku nagroda jubileuszowa należna Stanisławie P. mieściła się prawie w całości w limicie 12-krotności ówczesnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. SR wyszedł z założenia, że [b]skoro do limitu świadczeń dodatkowych nie wlicza się odprawa emerytalna, to mieści się tam należna pracownicy cała nagroda jubileuszowa. [/b]

Sąd okręgowy, do którego trafiło odwołanie zakładów, był jednak innego zdania i oddalił pozew pracownicy. Sąd podzielił pogląd apelującej spółki, że w świetle ustawy kominowej i przepisów wykonawczych świadczenia w postaci nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej są świadczeniami dodatkowymi, co do których ma zastosowanie wspomniany roczny limit przychodu.

Pracownica złożyła więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który uznał ją za uzasadnioną.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[srodtytul]To nie wynagrodzenie[/srodtytul]

Powołując się na wcześniejszy wyrok z 16 lutego 2005 r. w sprawie I PK 174/04, SN stwierdził, że w myśl definicji świadczeń dodatkowych znajdującej się w art. 11 ust. 1 ustawy są to wyłącznie świadczenia bytowe socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach.

To świadczenia inne bądź wyższe niż ustalone w prawie wewnętrznym (np. regulaminach wynagradzania), które nie stanowią wynagrodzenia. To, że [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=168320]rozporządzenie z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznania (DzU nr 14, poz. 139)[/link] szczegółowo podaje katalog świadczeń generalnie zdefiniowanych w art. 11 ust. 2 ustawy, oznacza, iż pozawynagrodzeniowe świadczenia wynikające z regulaminów i układów przysługują z mocy prawa.

Nie są więc świadczeniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy kominowej. Nie są bowiem ani inne, ani wyższe niż ustalone w prawie. Odprawa emerytalna, która przysługuje księgowemu takiej spółki na takich samych zasadach jak innym pracownikom zatrudnionym w tej firmie, nie jest objęta limitem wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy. Nie jest to bowiem wynagrodzenie takiego pracownika, które mogłoby podlegać pod limity. Ponadto ustawa nie wprowadza także wyraźnych ograniczeń w wypłacie odpraw emerytalnych osobom objętym jej przepisami.

SN zgodził się także z rozstrzygnięciem sądu rejonowego w sprawie nagrody jubileuszowej. To świadczenie zdaniem SN jest powszechnie uznawane za wynagrodzenie, musi zostać więc uwzględnione w limicie świadczeń dodatkowych, jakie może otrzymać taki pracownik zgodnie z ustawą kominową.

[ramka][b]Uwaga [/b]

Nagroda jubileuszowa w odróżnieniu do odprawy emerytalnej jest traktowana jako składnik wynagrodzenia pracownika, podlega więc pod ograniczenia przewidziane w ustawie kominowej.[/ramka]