Komisja zarzuca, że nadal krajowe prawo nie zostało dostosowane do wymogów dyrektywy z czerwca 2000 r., która wprowadziła w życie zasadę równego traktowania osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Polska powinna ją wdrożyć do prawa krajowego już do 1 maja 2004 r., czyli wejścia do UE.

Uzasadniając swą decyzję, KE wskazała, że Polska nie dokonała transpozycji tej dyrektywy poza sferą zatrudnienia. W polskim prawodawstwie brakuje szczegółowych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne m.in. w odniesieniu do świadczeń socjalnych, dostępu do towarów i usług, w tym zakwaterowania, członkostwa w związkach zawodowych.

Komisja zwraca uwagę, że polskie przepisy dotyczące ochrony przed prześladowaniem czy nagonką obejmują jedynie zatrudnianie, a pomijają inne dziedziny. Prace nad ustawą o równym traktowaniu gwarantującą powszechną ochronę dyskryminowanym obywatelom trwają od wielu lat.