[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 10 czerwca 2010 r., II SA/Rz 140/10[/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Samorządowe kolegium odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania Z.M. od decyzji burmistrza przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla B. i W.M. oraz odmawiającej przyznania takiego świadczenia dla T.M., utrzymało ją w mocy.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie mogło być przyznane dla dziecka odwołującego się przedstawiciela ustawowego, tj. dla T.M., gdyż został on przyjęty do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, gdzie realizuje obowiązek szkolny, jako uczeń III klasy gimnazjum mieszczącego się na terenie tego ośrodka. Placówka ta jest niewątpliwie instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie.

Z decyzją nie zgodził się przedstawiciel ustawowy T.M.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA orzekł, że skarga jest zasadna.

Przypomniał, że według art. 2 pkt 11 ustawy ilekroć mowa w niej jest o osobie uprawnionej, oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

[wyimek]Zakup odzieży i obuwia zalicza się do kosztów utrzymania[/wyimek]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Z kolei przepis art. 2 pkt 6 ustawy definiuje, że ilekroć mowa w ustawie o instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Pod pojęciem pełne utrzymanie, zdaniem sądu, mieści się zaspokojenie wszystkich uzasadnionych podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej, nie tylko w zakresie wyżywienia, mieszkania, opieki, o których mowa w decyzji, ale także innych potrzeb, choćby na minimalnym poziomie.

Do takich potrzeb niewątpliwie należy także zapewnienie stosownego do pór roku ubrania, obuwia, środków czystości, przyborów szkolnych. Na pełne koszty utrzymania danej osoby składają się nie tylko koszty wskazane przez organy. W tym zakresie nie sposób odejść od pojęcia uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej, której należy zapewnić także wskazane aspekty bytowe.

W aktach znajduje się pismo dyrektora ośrodka wychowawczego, z którego wynika, jakich kosztów utrzymania T.M. instytucja ta nie pokrywa z czego wynika, że nie zapewnia ona pełnego utrzymania.