Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2011 (I GSK 313/11).

W sierpniu 2009 spółka zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów o podatku akcyzowym w odniesieniu do importu i dystrybucji w Polsce dwóch rodzajów produktów zawierających alkohol etylowy. Chodziło o antyperspiranty oznaczone kodem CN 3307 20 00 i płyny do higieny jamy ustnej (CN 3306 90 00).

Wyjaśniła, że oba produkty wytwarzane są poza Wspólnotą, w związku z czym na terenie Polski dochodzi do ich importu (dopuszczenia do obrotu). Zawartość alkoholu etylowego w tych produktach przekracza 1,2 proc. objętości.

W przypadku antyperspirantów doszło do skażenia alkoholu etylowego, zgodnie z przepisami państwa trzeciego. Jednak środek do skażenia nie znajduje się na liście, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym.

Czego dotyczył spór

W innych państwach członkowskich antyperspiranty nie podlegają akcyzie, a alkohol w nich zawarty jest wolny od podatku na mocy art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (tzw. dyrektywy strukturalnej).

Spółka zapytała, czy import i dystrybucja wskazanych produktów wiążą się z jakimikolwiek obowiązkami w zakresie akcyzy? Jej zdaniem nie.

Jest akcyza

Organ podatkowy uznał, że to nieprawidłowe stanowisko. W jego ocenie alkohol etylowy zawarty w antyperspirantach i płynach do higieny jamy ustnej jest wyrobem akcyzowym. Dodał także, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy akcyzowej przedmiotem opodatkowania jest import wyrobów akcyzowych wskazanych we wniosku.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjaśnił, że ustawodawca przewidział zwolnienie z podatku w art. 30 ust. 9 pkt 3 w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2. Ponieważ środek użyty do skażenia antyperspirantów nie znajduje się na liście środków, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, zwolnienie nie ma do nich zastosowania. Ustawodawca nie przewidział też zwolnienia dla alkoholu etylowego nieskażonego w płynach do higieny jamy ustnej.

W związku z tym alkohol zawarty w antyperspirantach i w płynach do higieny jamy ustnej podlega akcyzie. Spółka, jako osoba wskazana w art. 13 ust. 1 ustawy akcyzowej, importując wskazane wyroby, będzie zobowiązana dopełnić m.in. obowiązków określonych w  art. 16 ust. 1 i art. 27 ust. 1, a dalsza sprzedaż tych wyrobów w Polsce (po uregulowaniu zobowiązań z tytułu importu) nie będzie objęta podatkiem.

Spółka zaskarżyła interpretację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił jej skargę.

W jego ocenie minister finansów całkowicie pominął regulacje prawa wspólnotowego, tj. art. 27 ust. 1 lit. b dyrektywy strukturalnej.

Unijne regulacje...

Z tego przepisu wynika, że państwa członkowskie zwalniają produkty objęte dyrektywą z ujednoliconego podatku akcyzowego na warunkach, które zostaną przez nie określone w celu zagwarantowania prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych przepisów, gdy produkty te są denaturowane zgodnie z wymogami jakiegokolwiek państwa członkowskiego i używane do wytwarzania jakiegokolwiek produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Dlatego w ocenie WSA organ podatkowy stosując przepisy, powinien uzupełnić normę prawa krajowego o przypadki wskazane w art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

...nie mają zastosowania

Fiskus nie zgodził się z taką interpretacją i ostatecznie wygrał przed NSA. Sąd uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę spółki. W ocenie NSA polski ustawodawca prawidłowo wdrożył przepisy dyrektywy strukturalnej. Nie mają one w ogóle zastosowania przy imporcie.

Sąd kasacyjny zauważył co prawda, że orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie dają odpowiedzi, czy zasady zwolnień z akcyzy zawarte w dyrektywie mają zastosowanie do importu towarów.

Jednak, jak podkreśliła sędzia NSA Urszula Raczkiewicz, rozwiązanie tego problemu znajduje się w samej dyrektywie. Z preambuły do niej jasno wynika, że reguluje ona zasady dotyczące towarów transportowanych między krajami wspólnotowymi.

Rację ma resort finansów, że jeśli chodzi o import, to zasady dotyczące skażeń i stosowania zwolnień z akcyzy pozostawiono do uznania państw członkowskich.

Czytaj także w artykułach:

Zobacz

»

Dobra Firma

»

Podatki i księgi

»

Akcyza

»

Alkohol