Tak orzekł [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 27 października 2009 r., (I SA/Łd 678/09) [/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Prezydent miasta orzekł o odpowiedzialności za zaległości podatkowe podatnika jako prezesa zarządu spółki z o.o. Stwierdził, że spółka była użytkownikiem wieczystym działki gruntu, a zatem spoczywał na niej obowiązek regulowania podatku od nieruchomości. W rozpatrywanym okresie spółka zadeklarowała podatek, lecz go nie odprowadziła. Następnie złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd ogłosił upadłość spółki. Skutkowało to umorzeniem prowadzonych egzekucji do jej majątku. 13 marca 2008 r. sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego, w wyniku którego nie zostały zaspokojone zaległości spółki w podatku od nieruchomości.

Zaistniały zatem podstawy do objęcia prezesa zarządu odpowiedzialnością w trybie art. 116 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0A4F9889BC292965ECF1213D9FEC7C61?id=176376]ordynacji podatkowej[/link], albowiem zaległości powstały w okresie, kiedy pełnił tę funkcję, a egzekucja prowadzona wobec spółki jako podatnika okazała się bezskuteczna.

Organ wszczął postępowanie. Podatnik oświadczył, że zgłosił wniosek o upadłość spółki we właściwym czasie, załączając postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki oraz postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, i wniósł o przeprowadzenie dowodu z tych dokumentów.

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

Sąd skargę uwzględnił. Przypomniał, że organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. W ramach realizacji tego obowiązku są zobowiązane w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, a następnie dokonać oceny, na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Organ jako dowód może dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Zdaniem sądu stan faktyczny sprawy nie został ustalony jednoznacznie i sprawa nie została wyjaśniona w sposób umożliwiający wydanie prawidłowej decyzji. Organy nie wykazały w sposób niebudzący wątpliwości, że skarżący nie zgłosił wniosku o upadłość spółki we właściwym czasie. U podstaw wydanego rozstrzygnięcia legło przeświadczenie organów, że z art. 116 § 1 ordynacji podatkowej wynika nieograniczony obowiązek członka zarządu wykazania zaistnienia przesłanek zwalniających z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.

Tymczasem [b]to organ jest gospodarzem prowadzonego postępowania, a formuła z art. 116 ordynacji podatkowej przerzucająca ciężar dowodu na członka zarządu chcącego się uwolnić od odpowiedzialności za osobę trzecią ma jedynie charakter podstawowy i inicjujący postępowanie dowodowe. Nie przesądza jednak, że organ może zachowywać się biernie w wykonywaniu obowiązków, do jakich został powołany.[/b]