Piotr D. zaczął studia w 21. roku życia, a ukończył je, mając 32 lata. W ich trakcie z uwagi na zdiagnozowanie choroby psychicznej starał się o przyznanie renty socjalnej. Przysługuje ona osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia; w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia; w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. ZUS odmówił świadczenia, choć lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolność do pracy wnioskodawcy, gdyż naruszenie sprawności organizmu nastąpiło w trakcie studiów, ale już po ukończeniu przez Piotra D. 25 lat. Zainteresowany nie uzyskał też korzystnego dla siebie wyroku w sądzie. Zdecydował się na zakwestionowanie konstytucyjności zasad przyznawania renty socjalnej – z uwagi na naruszenie prawa do zabezpieczenia społecznego.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jego wątpliwości. Orzekł wczoraj, że art. 4 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=16509C53A4F84985CFC3EBB03EFE48E4?id=170231]ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej[/link] jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0BA6F2BE8D49907ADC93D4DDBCCBB85F?id=77990]konstytucji[/link].

Ustawodawca jest uprawniony do określenia zakresu i formy zabezpieczenia społecznego, co oznacza także możliwość stanowienia ograniczeń w dostępie do nich w granicach konstytucyjnie uzasadnionych. Kryterium wieku nie powinno być rozpatrywane z punktu widzenia zgodności z zasadą równości w oderwaniu od pozostałych przesłanek prawa do renty socjalnej, w tym związanych z procesem kształcenia. Zostało ustalone na podstawie danych dotyczących możliwości finansowych państwa, a także dostosowane do wieku osób terminowo kończących studia. TK zwrócił uwagę, że [b]skarżący ma prawo do innych form wsparcia – z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych[/b], co sprawia, że jego konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego jest realizowane.