Jedną ze stron postępowania administracyjnego jest wspólnota mieszkaniowa. W składanych przez nią pismach nie podano adresu wspólnoty, a tylko adresy zamieszkania członków zarządu. Czy w takim przypadku trzeba wysłać decyzję na wszystkie te adresy?

Nie. Zasady doręczania pism podmiotom innym niż osoby fizyczne określono w art. 45 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Przewidziano w nim, że jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. W orzecznictwie podkreśla się, że doręczający nie musi sprawdzać zakresu obowiązków i uprawnień osób znajdujących się w siedzibie jednostki, jeżeli zobowiązują się do odbioru przesyłki, składając własnoręczny podpis (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 12 października 2017 r., sygn. I SA/Ke 432/17, LEX nr 2387296).

Do jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 45 k.p.a., należą m.in. wspólnoty mieszkaniowe. W myśl art. 6 ustawy o własności lokali, dalej u.w.l.) wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota jest reprezentowana przez zarząd (art. 21 u.w.l.). Zgodnie z art. 41 w zw. z art. 33[1] § 1 kodeksu cywilnego siedzibą jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że ustawa lub oparty na niej statut stanowi inaczej.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 października 2016 r. (sygn. II OSK 3374/14, LEX nr 2169161) zwrócono jednak uwagę, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie ma obowiązku posiadania siedziby (adresu). W razie braku lokalu siedziby, doręczenia należy dokonać do rąk osoby uprawnionej do odbioru pism. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, członkowie zarządu są uprawnieni do odbioru przesyłek kierowanych do wspólnoty. W wyroku tym podkreślono, że w sytuacji, gdy nie wskazano adresu lokalu siedziby zarządu (ani wspólnoty mieszkaniowej), a tylko adresy zamieszkania członków zarządu, to organ administracji nie ma obowiązku doręczania pism wszystkim członkom zarządu. Uprawnienie do odbioru pism ma bowiem każdy członek zarządu samodzielnie.

W razie dysponowania przez organ danymi kilku członków zarządu, wystarczające jest doręczenie pisma tylko jednemu z nich – wybranemu przez organ, jeżeli takiego wskazania nie dokonała wspólnota. Natomiast w razie doręczenia przez organ decyzji osobno kilku członkom zarządu na ich adresy zamieszkania, warunkiem przyjęcia, że doręczenie było skuteczne przez odebranie pisma przez pierwszego członka zarządu, byłoby udzielenie stosownego pouczenia.

W przypadku pouczenia każdego z kilku członków zarządu o prawie do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia mu decyzji, nie można później przyjąć, że doręczenie było skuteczne z chwilą odbioru pisma przez pierwszego, a nie ostatniego członka zarządu, gdyż w takiej sytuacji miałoby miejsce wprowadzenie wspólnoty w błąd co do rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania (por. także wyrok NSA z 31 sierpnia 2017 r., sygn. II OSK 3029/15, LEX nr 2398192). ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 9, art. 45, art. 112 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257)

podstawa prawna: art. 6, art. 21 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 1892 ze zm.)

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

podstawa prawna: art. 33[1] § 1, art. 41 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 459 ze zm.)