Sprzeciw prokuratora ws. reprywatyzacji przy ul. Nowy Świat 66

Prokuratura krajowa poinformowała, że prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sprzeciw dotyczący nieruchomości położonej przy ulicy Nowy Świat 66 w Warszawie.

Aktualizacja: 29.03.2018 12:38 Publikacja: 29.03.2018 12:21

Sprzeciw prokuratora ws. reprywatyzacji przy ul. Nowy Świat 66

Foto: AdobeStock

Jak informuje PK - prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Warszawa – Centrum z 30 sierpnia 2000 roku. W ocenie prokuratury decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

W sprawie tej Burmistrz Gminy Warszawa – Centrum decyzją z 30 sierpnia 2000 roku ustanowił na rzecz określonych osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego na 99 lat na działce położonej przy ulicy Nowy Świat 66 w Warszawie. Jednocześnie w decyzji tej Burmistrz Gminy Warszawa – Centrum ustalił czynsz symboliczny z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wskazanego powyżej gruntu płatny na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa – Centrum.

W ocenie prokuratury decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa i nie można się z nią zgodzić.

Zgodnie z art. 5 dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, budynki oraz inne przedmioty, znajdujące się na gruntach, przechodzących na własność m. st. Warszawy, pozostają własnością dotychczasowych właścicieli, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W zaskarżonej decyzji wskazano, że grunt, do którego ustanowiono prawo użytkowania wieczystego zabudowany jest budynkiem mieszkalnym frontowym, wybudowanym przed 1945 rokiem, a odbudowanym po 1945 roku.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, dokonanych na podstawie materiałów sprawy oraz dokumentacji znajdującej się między innymi w Archiwum Państwowym w Warszawie, budynek frontowy posadowiony na nieruchomości przy ul. Nowy Świat 66 został zniszczony w trakcie działań wojennych, a obecny budynek został wybudowany od fundamentów dopiero po dniu wejścia w życie dekretu z 26 października 1945 roku. Dlatego też nie może on być uznany za stanowiący odrębną od gruntu własność.

Powyższe znajduje potwierdzenie w szeregu dokumentach, w tym karcie rejestracyjnej nieruchomości sporządzonej w dniu 27 sierpnia 1948 roku, dokumentacji Biura Odbudowy Stolicy, sprawozdaniu Wydziału Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie Dzielnicy Śródmieście z dnia 20 lutego 1947 roku, a także pismach kierowanych do organów państwowych przez samą właścicielkę nieruchomości, w których podnosiła, że budynek frontowy przy ul. Nowy Świat 66 uległ całkowitemu zniszczeniu.

Z ustaleń prokuratury jednoznacznie wynika, iż budynek frontowy przy ul. Nowy Świat 66 w Warszawie został całkowicie zburzony, nie nadawał się do odbudowy, a wystające ponad poziom chodnika resztki muru zakwalifikowano do rozbiórki.

W ocenie prokuratury organ wydający decyzję rażąco naruszył przepisy art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.k., albowiem nie zebrał w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego, skutkującego uznaniem, że budynek fontowy znajdujący się na posesji przy ul. Nowy Świat 66 istniał w dniu 21 listopada 1945 roku, wobec czego stanowi własność następców prawnych, a nie właściciela gruntu. Wobec zaniechania zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, w szczególności archiwalnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji Biura Odbudowy Stolicy, organ I instancji, nie dysponował pełnym materiałem dowodowym pozwalającym na wydanie prawidłowej decyzji.

Ponadto zgodnie z ugruntowanym poglądem sądów administracyjnych organem upoważnionym ustawowo do uregulowania w drodze aktów ogólnych spraw majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych jest rada gminy.

W przypadku opisywanej sprawy organ pierwszej instancji pominął istotny fakt, że w dacie wydania decyzji brak było uchwały rady gminy upoważniającej do wydania zarządzenia w sprawie ustalenia opłaty symbolicznej za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych na rzecz Skarbu Państwa w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, stanowiących własność Gminy Warszawa- Centrum.

Z tych względów, w ocenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zasadnym jest stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy Warszawa – Centrum z 30 sierpnia 2000 roku.

Prokuratura, po skierowaniu sprzeciwu , skieruje odpis wniosku do Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, celem podjęcia działań prawnie przez nią przewidzianych.

W każdym przypadku kierowania przez prokuraturę sprzeciwu dotyczącego zapobieżenie bezprawnym skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości prokuratura powiadomi Komisję o takich działaniach w związku z jej ustawowymi uprawnieniami.

We wszystkich przypadkach kierowania wniosków przez prokuraturę do innych organów, kopia tych wniosków będzie przekazywana do przedmiotowej Komisji.

Jak informuje PK - prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Warszawa – Centrum z 30 sierpnia 2000 roku. W ocenie prokuratury decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

W sprawie tej Burmistrz Gminy Warszawa – Centrum decyzją z 30 sierpnia 2000 roku ustanowił na rzecz określonych osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego na 99 lat na działce położonej przy ulicy Nowy Świat 66 w Warszawie. Jednocześnie w decyzji tej Burmistrz Gminy Warszawa – Centrum ustalił czynsz symboliczny z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wskazanego powyżej gruntu płatny na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa – Centrum.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?