Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał wspólnocie mieszkaniowej usunięcie „niemożliwego do zaakceptowania ryzyka", spowodowanego przez nowe balustrady w dwóch klatkach schodowych pięciokondygnacyjnego budynku. Przepisy prawa budowlanego oraz rozporządzenia z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewidują, iż jeśli roboty budowlane zostały wykonane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje te prace i nakłada na inwestora lub projektanta obowiązek doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

Zdaniem PINB nowe balustrady zostały zaprojektowane w sposób stwarzający „niemożliwe do zaakceptowania ryzyko" wspinania się na nie i upadku z dużej wysokości. Ponieważ klatki schodowe mają układ galeriowy, który to umożliwia, konieczne jest zastosowanie takich rozwiązań technicznych i materiałów do wypełnienia balustrad, które to wykluczą. Na przykład płyt ze szkła zbrojonego bądź pionowych prętów w miejsce zastosowanego obecnie poziomego wypełnienia balustrad. Albo zamontowania pomiędzy piętrami klatki schodowej siatek zabezpieczających.

Czytaj także: Kiedy nakaz wykonania robót wymaga ustalenia wszystkich współwłaścicieli obiektu

Po bezskutecznym odwołaniu się do śląskiego WINB wspólnota mieszkaniowa złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W jej opinii bezpodstawnie przyjęto, że obecna konstrukcja balustrad na klatkach schodowych stwarza „niemożliwe do zaakceptowania ryzyko" wypadków w trakcie użytkowania. Samego tego pojęcia zresztą nie sprecyzowano i nie wyjaśniono, w jaki sposób rozwiązania przyjęte przez projektanta są niezgodne z przepisami prawa.

W ocenie WSA skarga była uzasadniona. W razie ustalenia, że wykonane dotychczas roboty budowlane są sprzeczne z przepisami budowlanymi, organ nadzoru powinien skonkretyzować czynności, które ma wykonać adresat decyzji. W tym przypadku obowiązek nałożony na wspólnotę mieszkaniową został sformułowany w sposób alternatywny. Samo alternatywne sformułowanie obowiązków jest dopuszczalne, ale należy je skonkretyzować – stwierdził sąd. Tymczasem w decyzji nie przedstawiono żadnej argumentacji przemawiającej za zastosowaniem takich siatek, nie wskazano ich parametrów. A przede wszystkim nie ustalono, czy wykonanie takiego obowiązku jest w realiach tej sprawy możliwe. Toteż ze względu na zbyt ogólnikowy charakter decyzji i nieskonkretyzowanie obowiązku, sąd uchylił zaskarżone decyzje. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gl 633/20