Na kłopoty zarządca nieruchomości

O odpowiedzialności zarządców mówi Piotr Jarzyński, partner w kancelarii prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Publikacja: 01.08.2022 10:38

Piotr Jarzyński, partner w kancelarii prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Piotr Jarzyński, partner w kancelarii prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Foto: Mat.prasowe

Czy wobec rosnącego problemu ze ściągalnością płatności za wynajmowane lokale warto powierzyć zarządzanie nieruchomością profesjonalnemu zarządcy?

Na zarządcy nieruchomości spoczywa podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności związanych z kwestiami gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, jej bezpieczeństwem użytkowania i właściwą eksploatacją oraz bieżącym utrzymaniem, administrowaniem i inwestycjami. Mogą go obciążać obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące utrzymania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, poprzez niedopuszczenie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, a także użytkowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Jest zobowiązany poddawać budynek okresowej kontroli stanu technicznego.

Zarządca zapewnia także bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Jeżeli najemca niszczy mieszkanie lub części wspólne nieruchomości, to zarządca może interweniować. Może być za to rozliczony przez właściciela nieruchomości.

Czy zarządca nieruchomości musi mieć ubezpieczenie?

Zarządca nieruchomości powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym obejmujące działania innych osób wykonujących czynności związane z zarządzaniem nieruchomością pod jego nadzorem.

Jaka jest odpowiedzialność zarządcy nieruchomości?

Najczęściej zarządca nieruchomości będzie odpowiadał deliktowo, jeśli ze swojej winy wyrządził szkodę innej osobie. Może być także zobowiązany do naprawienia właścicielowi szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy o zarządzanie nieruchomością.

Przykładem takiej odpowiedzialności mogą być zaniedbania zarządcy nieruchomości w zakresie należytego stanu technicznego nieruchomości i jej bieżącego utrzymania, np. chodnika czy schodów, które doprowadziło do wypadku i doznania obrażeń ciała przez osobę. Co do zasady odpowiedzialność ta będzie jednak w pierwszej kolejności obciążała właściciela nieruchomości, który może się od niej uwolnić z powołaniem na obowiązki zarządcy nieruchomości trudniącego się wykonywaniem ww. czynności w zakresie swej działalności zawodowej. Zarządca nieruchomości może jednak wykazywać, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, bo np. zgłosił właścicielowi konieczność przeprowadzenia remontu, a ten go nie wykonał.

Czy zarządca nieruchomości odpowiada za zaległości czynszowe niesolidnego najemcy?

Umowa o zarządzanie nieruchomością jest umową starannego działania a nie rezultatu, stąd zarządca nieruchomości nie odpowiada za sam brak zapłaty opłat na rzecz właściciela np. od najemcy. Natomiast zarządca nieruchomości może odpowiadać wobec właściciela z tytułu naprawienia szkody, jeśli np. nie pobierał w ogóle opłat, pobierał je w niewłaściwej wysokości lub nie prowadził czynności windykacyjnych, pomimo że zobowiązał się do tego w umowie o zarządzanie nieruchomością.

Czy umowa o zarządzanie nieruchomością różni się z punktu widzenia indywidualnych i instytucjonalnych właścicieli mieszkań?

W przypadku umowy o zarządzanie nieruchomością zawieranej pomiędzy zarządcą nieruchomości a np. funduszem inwestycyjnym obowiązują takie same zasady jak dla każdego właściciela. Umowy te są najczęściej bardzo rozbudowane i nakładają na zarządców nieruchomości szereg obowiązków, jednocześnie przewidując zasady odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, np. w postaci zobowiązania do zapłaty kar umownych.

Rynek nieruchomości
Za dwa lata proces budowlany w Polsce ma być prowadzony cyfrowo
Nieruchomości mieszkaniowe
Domy jednorodzinne bez pozwoleń, za to drożej
Nieruchomości
Upaść czy się naprawić. Dylematy dewelopera
Rynek nieruchomości
Nawet 95 proc. dofinansowania na wymianę kopciucha. Ruszył program „Ciepłe Mieszkanie”
Nieruchomości
Na co uważać przy zakupie mieszkania od dewelopera