Oprócz wymiany tzw. kopciuchów, wniosek o dofinansowanie obejmie także dofinansowanie instalację kotłów gazowych kondensacyjnych, kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Ponadto możliwa jest także wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dla tych, którzy węglem nie chcą palić

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2026 r. na ten cel zaplanowano 1,4 mld zł. Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚIGW w trybie ciągłym w podziale na dwa nabory tj. do końca 2022 r. i w kolejnym 2023 r. w zależności od dostępności środków zł. Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Jak powiedziała minister klimatu i środowiska Magdalena Moskwa, jest to uzupełnienie programu „Czyste powietrze” i innych programów mających na celu zwiększenie ciepła i poprawę, jakości powietrza. Dotyczy on budynków wielorodzinnych, gdzie mieszkańcy mają m.in. piece. - Są jeszcze gminy, które nie przystąpiły do programu "Czyste powietrze", dlatego zachęcam samorządy do przyłączenia się. Mieszkańcom zależy, aby przyjść do urzędu gminy i otrzymać pomoc w kwestiach formalnych. To ważne w walce o czyste powietrze – stwierdziła szefowa resortu. - Jest to kolejny program dla samorządów. Tego programu na pewno byśmy nie zrealizowali bez zaangażowania samorządów. Dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w nim – mówiła min. Moskwa.

Może być nawet 80 tys. mieszkań

Właściciele lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych mogą wnioskować o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach do właściwego im NFOŚ. Program przewiduje poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych i dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Docelowo będzie to jeden ze sposobów kontunuowania polityki ekologicznej gmin w zakresie poprawy, jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Przewidziano, że budżet akcji pozwoli na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej, w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych.

- Przeznaczamy kwotę 1,4 mld złotych na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji i rozpoczną remonty w swoich domach – mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Gminy same zarządzą środkami

Jak zapewnia Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, resort klimatu pozostawia gminom jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. - Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu– zaznaczył urzędnik. Jeżeli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych, może wnioskować o wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych odbywa się w gminie. Po ocenie wniosków składanych przez mieszkańców, zawrze umowy z wnioskodawcami. Mogą to być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Beneficjentem może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. W takim wypadku dofinansowanie wyniesie w takim przypadku:

• Do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

• Do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Beneficjentem może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie wyniesie:

• Do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

• Do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Beneficjentem może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 w gospodarstwie jednoosobowym, lub ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

• Do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

• Do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.